DI/100000/43/1044/2023 - Zakres przedmiotowy wniosku dotyczy opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorcę z tytułu udziału w spółce komandytowej i spółce partnerskiej w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej.

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 19 grudnia 2023 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/1044/2023 Zakres przedmiotowy wniosku dotyczy opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorcę z tytułu udziału w spółce komandytowej i spółce partnerskiej w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.), w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku w sprawie z wniosku przedsiębiorcy (...) złożonym dnia 26 października 2023 r. uznaje za prawidłowe stanowisko dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorcę z tytułu udziału w spółce komandytowej i spółce partnerskiej w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Dnia 26 października 2023 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez przedsiębiorcę (...) o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustaw Prawo przedsiębiorców. Wniosek został uzupełniony pismem złożonym dnia 23 listopada 2023 r.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że od dnia 1 kwietnia 2005 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, która w dniu 01.01.2020 została zawieszona.

Dowód na fakt zawieszenia jednoosobowej działalności gospodarczej: wyciąg z CEIDG z dnia 25 września 2023 r.

Wnioskodawca od dnia 1 maja 2021 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce Od przedmiotowej umowy o pracę odprowadzane są wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatki.

Dowód na fakt zatrudnienia i zgłoszenia do ubezpieczeń: formularze ZUS DRA i ZUS RCA znajdujące się w systemie ZUS.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że roczne zeznanie podatkowe rozlicza na zasadach ogólnych tj. 12% i 32%.

Stan faktyczny nr 1

Oprócz jednoosobowej działalności gospodarczej i umowy o pracę jednocześnie jest jednocześnie komplementariuszem w spółce

Wspólnicy spółka komandytowa (NIP (...) i z tego tytułu jest zobowiązany odprowadzać dodatkową składkę zdrowotną. Jego przychód miesięczny jak również roczny w spółce komandytowej z tytułu pełnienia funkcji komplementariusza wynosi zero złotych (0,00 zł). Jednocześnie w spółce komandytowej otrzymuje dywidendę roczną, która jest opodatkowana podatkiem zryczałtowanym. Wskazana składka zdrowotna z tytułu bycia wspólnikiem spółki komandytowej naliczana była od przychodu w okresie od 01.2022 do 02.2022 w wysokości 559,89 zł oraz w okresie od 04.2022 do 04.2023 r. (odpowiednio 2022 - 559,89 zł; 2023 - 626,93 zł). Za maj i czerwiec 2023 składka zdrowotna została wyliczona według minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego.

Stan faktyczny nr 2

Dodatkowo oprócz jednoosobowej działalności gospodarczej, umowy o pracę oraz bycia wspólnikiem spółki komandytowej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r. przedsiębiorca odprowadzał dodatkową składkę zdrowotną (składka za 03/2022 płatna w 04/2022) jako wspólnik (1%) w spółce partnerskiej-spółka partnerska. Składka zdrowotna z tytułu uczestnictwa w spółce partnerskiej za okres 01.2022 03.2022 została obliczona według przychodu osiągniętego w poprzednim miesiącu i wynosiła zł miesięcznie.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca wnosi o wydanie indywidualnej interpretacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie:

1.

sposobu wyliczenia składki zdrowotnej w tym wskazania podstawy do ustalenia składki zdrowotnej za okres od 01.2022 do 03.2022 w zbiegu tytułów stanowiących podstawę do ubezpieczenia tj. z tytułu stosunku pracy, z tytułu bycia wspólnikiem spółki komandytowej, z tytułu bycia wspólnikiem spółki partnerskiej, z tytułu zawieszonej jednoosobowej działalności gospodarczej,

2.

sposobu wyliczenia składki zdrowotnej w tym wskazania podstawy do ustalenia składki zdrowotnej za okres od 04.2022 do 12.2022 oraz od 01.2023 do 08.2023 w zbiegu tytułów stanowiących podstawę do ubezpieczenia tj. z tytułu stosunku pracy, z tytułu bycia wspólnikiem spółki komandytowej, z tytułu zawieszonej jednoosobowej działalności gospodarczej.

We własnym stanowisku w sprawie Wnioskodawca wskazał, że po pierwsze zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022.2561 t.j. z dnia 2022.12.09), zwaną dalej u.ś.o.z. składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Zatem istotne znaczenie dla ustalenia wysokości odprowadzanej składki ma kwota stanowiąca dla danej osoby podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Została ona różnorodnie ukształtowana dla poszczególnych kategorii ubezpieczonych, co wynika z art. 81 u.ś.o.z.

Roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy u.s.u.s., opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą PIT), stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, w rozumieniu ustawy PIT, z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152-154 ustawy PIT, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy PIT, z uwzględnieniem art. 24 ust. 1-2b ustawy PIT, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Podstawa wymiaru składki w nowej wysokości obowiązuje od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego (zwanego dalej rokiem składkowym).

Jednakże w przedmiotowej sprawie jednoosobowa działalność gospodarcza jest zawieszona od dnia 01.01.2020, co oznacza że gdy działalność zawieszona była przez cały okres składkowy (od dnia 1.02.2022 do 31.01.2023) to przedsiębiorca nie składa rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.

Jednocześnie Wnioskodawca będąc zatrudniony jako pracownik spółki

jestem objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym i ubezpieczeniem społecznym. Zgodnie z art. 81 U.Ś.O.Z. do wyliczenia podstawy wymiaru składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne osób, które są pracownikami, stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe tych osób. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wymienionych osób pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatnika ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 81 ust. 6 u.ś.o.z.). Do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie zalicza się zasiłków chorobowych oraz innych świadczeń przyznanych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym (art. 67 ust. 6 u.ś.o.z.). Składka zdrowotna i składki społeczne z tego tytułu ubezpieczeń odprowadzane są w wysokościach i terminach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przy tym Wnioskodawca zaznaczył, że wedle przepisu art. 8 ust. 6 pkt 4b ustawy s.u.s. do katalogu podmiotów uznawanych za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i - jako takie - podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu zaliczają się m.in. wspólnicy spółki komandytowej oraz spółki partnerskiej.

Ponadto na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy u.ś.o.z. w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy u.ś.o.z., składka na ubezpieczenie zdrowotne opia ca na jest z każdego z tych tytułów odrębnie. Składka na ubezpieczenie zdrowotne była naliczana od przychodu z tytułu bycia wspólnikiem spółki komandytowej w okresie od 01.2022 do 02.2022 w wysokości 559,89 zł oraz od 04.2022 do 04.2023 r. Co więcej, z tytułu bycia wspólnikiem spółki partnerskiej (1%) w okresie 01.2022 do 03.2022 naliczona była składka zdrowotna z tego tytułu według przychodów z poprzedniego miesiąca.

Dodatkowo należy podać, że zgodnie z art. 82 ust. 2a ustawy u.ś.o.z. jeżeli ubezpieczony prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 81 ust. 2 ustawy u.ś.o.z., składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od sumy dochodów. Tak ustalona podstawa wymiaru składki nie może być niższa niż wskazana w art. 81 ust. 2b ustawy u.i.o.z. tj. "gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, ustalona zgodnie z ust. 2, jest niższa od kwoty stanowiącej iloczyn liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w roku kalendarzowym, za który ustalany był dochód, o którym mowa w ust. 2, i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten rok składkowy stanowi ta kwota.

W związku z powyższym, podstawę do ustalenia składki zdrowotnej, wynoszącej 9%, stanowi wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym (4) kwartale roku poprzedniego. Zatem składka zdrowotna dla komplementariusza wynosi w 2023 r. kwotę 626,93 zł i taka została przyjęta w rozliczeniach za lipiec 1 sierpień 2023 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca wnosi o wydanie indywidualnej Interpretacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie:

1.

sposobu wyliczenia składki zdrowotnej w tym wskazania podstawy do ustalenia składki zdrowotnej za okres od 01.2022 do 03.2022 w zbiegu tytułów stanowiących podstawę do ubezpieczenia tj. z tytułu stosunku pracy, z tytułu bycia wspólnikiem spółki komandytowej, z tytułu bycia wspólnikiem spółki partnerskiej, z tytułu zawieszonej jednoosobowej działalności gospodarczej,

2.

sposobu wyliczenia składki zdrowotnej w tym wskazania podstawy do ustalenia składki zdrowotnej za okres od 04.2022 do 12.2022 oraz od 01.2023 do 08.2023 w zbiegu tytułów stanowiących podstawę de ubezpieczenia tj. z tytułu stosunku pracy, z tytułu bycia wspólnikiem spółki komandytowej, z tytułu zawieszonej jednoosobowej' działalności gospodarczej.

W piśmie złożonym dnia 23 listopada 202 3 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Zakładu do uzupełnienia wniosku przedsiębiorca wskazał, że po pierwsze przepisy art. 81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1256 z późn. zm.), dalej zwaną "ustawą o u.ś.o.z", wzbudzają wątpliwości interpretacyjne Wnioskodawcy, a w szczególności ust. 1 tegoż artykułu w brzmieniu: "Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, d-i 1 pkt 3 i 35, stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10".

Następnie Wnioskodawca precyzuje, że jego intencją jest uzyskanie Interpretacji w przedmiocie ustalenia wysokości podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne, względnie w zakresie przedstawienia sposobu wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto Wnioskodawca informuje, że w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r. z tytułu bycia wspólnikiem (...) spółki partnerskiej spółka partnerska korzystał z opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. 2022.2647 tj. z dnia 2022.12.16).

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że składka na ubezpieczenie zdrowotne w czasie zbiegu tytułów stanowiących podstawę ubezpieczenia tj. z tytułu stosunku pracy, z tytułu bycia wspólnikiem spółki komandytowej, z tytułu bycia wspólnikiem spółki partnerskiej, z tytułu zawieszonej jednoosobowej działalności gospodarczej, w związku z uczestnictwem w spółce partnerskiej (1%) w okresie 01.2022 do 03.2022 powinna być naliczona jako składka zdrowotna obliczona według przychodu osiągniętego w poprzednim miesiącu, toteż Wnioskodawca obliczał i wpłacał miesięcznie kwotę zł.

Biorąc pod uwagę zbieg tytułów do ubezpieczeń Wnioskodawca zastosował przepisy art. 82 ust. 1 ustawy u.ś.o.z. mówiące, że w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy u.ś.o.z., składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. W swoim przypadku Wnioskodawca naliczał składkę na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu z tytułu bycia wspólnikiem spółki komandytowej w okresie od 01.2022 do 02.2022 w wysokości 559,89 zł, uznając że jest to prawidłowy sposób wyliczenia składki zdrowotnej.

Następnie gdy Wnioskodawca powziął wątpliwości w zakresie podstawy oraz sposobu wyliczenia składki zdrowotnej z tytułu bycia wspólnikiem spółki komandytowej od 04.2022 do 04.2023 r. oraz od 07.2023 r. do nadal - zastosował kwotę ogłoszoną przez ZUS (% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) i naliczał odpowiednio w 2022 r. kwotę 559,89 zł i w 2023 r. kwotę 626,93 zł, przyjmując że jest to prawidłowy sposób wyliczenia składki zdrowotnej. Jednakże za maj i czerwiec 2023 r. składka zdrowotna została wyliczona przez Wnioskodawcę według minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego.

Ponadto należy dodać, iż Wnioskodawca od dnia 1 maja 2021 r. z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w spółce ma odprowadzane na bieżąco

wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne, składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatki.

Poza tym Wnioskodawca uwzględnia przy zbiegu tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego fakt, iż od dnia 1 stycznia 2020 r. Wnioskodawca zawiesił jednoosobową działalność gospodarczą i nie ma obowiązku naliczania oraz odprowadzania z tego tytułu składek społecznych czy zdrowotnych.

W związku z powyższym, Wnioskodawca powziął uzasadnioną wątpliwość czy prawidłowo przyjmował podstawę do ustalenia składki zdrowotnej oraz czy prawidłowo obliczał wysokość składki w poszczególnych miesiącach począwszy od 01.2022 r., w momencie gdy występował zbieg wielu tytułów do ubezpieczeń, w tym z tytułu bycia wspólnikiem spółki komandytowej i jednocześnie z tytułu bycia 1% wspólnikiem spółki partnerskiej. Wskazane wątpliwości dotyczą również sytuacji obecnej, gdy występuje zbieg tytułów ubezpieczeń w tym z tytułu bycia wspólnikiem spółki komandytowej. Wnioskodawca podając, iż obecnie składka zdrowotna dla komplementariusza jest naliczana w kwocie 626,93 zł, co dalej stanowi niepewność Wnioskodawcy co do prawidłowości rozliczeń z ZUS, stąd niniejszy wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie składek na ubezpieczę nie zdrowotne o raz jego przedmiotowe uzupełnienie.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, zważył co następuje:

Stanowisko wyrażono przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie Interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców uznać należy za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 34 ust. 2 ustawy). Natomiast w myśl art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa wart. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zgodnie z ogólną zasadą wskazaną w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 79a, art. 80, art. 82 i art. 242.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ww. ustawy do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, d i pkt 3 i 35, stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe tych osób, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10.

Zgodnie z art. 81 ust. 2c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu osoba, o której mowa w ust. 2 tej ustawy tj.m.in. osoba prowadząca pozarolniczą działalność jako wspólnik spółki partnerskiej, opłacająca podatek dochodowy na zasadach ogólnych w art. 27, art. 30c lub art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wpłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, ustalony w następujący sposób:

1)

dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku składkowym jest ustalany jako różnica między osiągniętymi przychodami w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. a podatku dochodowym od osób fizycznych a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2)

dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt 1, jest pomniejszany o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowo opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do kasztów uzyskania przychodów;

3)

dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętych od początku roku, 1 sumą kasztów uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniesionych od początku roku;

4)

dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt 3, jest pomniejszany o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zapłaconych od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach; dochód nie jest pomniejszany o składki, które zostały zaliczane do kosztów uzyskania przychodów;

5)

przy obliczaniu dochodów, o których mowa w pkt 1 i 3, stasuje się art. 24 ust. 1-2b i nie uwzględnia się przychodów nic pod legających opodatkowaniu podatkiem dochodowym innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152-154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; w przypadku osób prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów dochód, o którym mowa w pkt 1 i 3, ustala się z uwzględnieniem art. 44 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 81 ust. 2d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu, ustalona zgodnie z ust. 2c, jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten miesiąc stanowi ta kwota.

W tym miejscu należy podkreślić, iż przychody z tytułu uczestnictwa w spółce partnerskiej kwalifikowane są jako przychody z działalności gospodarczej.

Jednocześnie uzupełniając wniosek przedsiębiorca wskazał, że z tytułu bycia wspólnikiem spółki partnerskiej korzystał z opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, w świetle powyższych przepisów składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu uczestnictwa w spółce partnerskiej powinna być ustalana od dochodu z tytułu działalności gospodarczej, z tym zastrzeżeniom, że nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego.

Jednocześnie zgodnie z art. 82 ust. 2 ww. ustawy w przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych wart. 66 ust. 1 ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie. Zwrot "odrębny przychód" odnosi się do przychodu opodatkowanego odrębnie w ramach każdej z form podatkowych. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę kilku działalności składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy liczyć odrębnie dla każdej z form podatkowych, przy czym zgodnie z art. 8 2 ust. 2a i 2b ww. ustawy obliczając podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne należy zsumować dochód w przypadku skali podatkowej, podatku liniowego oraz podatku od dochodu z kwalifikowanych praw własności Intelektualnej) lub przychód (w przypadku ryczałtu | dla każdej z poszczególnych form podatkowych.

Według art. 81 ust. 2za ustawy podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pozostałych osób prowadzących działalność pozarolniczą wymienionych w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, innych niż wskazane w ust. 2r. 2c i 2z, osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą oraz osobami, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego. W takim przypadku należy więc obliczyć odrębny składkę na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty stanowiącej 100% przeciętnego wynagrodzenia.

W konsekwencji powyższych składkę na ubezpieczenie zdrowotne za wspólnika spółki komandytowej należy opłacić w wysokości 9% od podstawy stanowiącej 100% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 81 ust. 2zd ilekroć w ust. 2 1 2b-2zc jest mowa o przychodach i kosztach ich uzyskania w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to nie uwzględnia się w tych przychodach i kosztach Ich uzyskania przychodów osiągniętych i kosztów poniesionych w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Tok rozumowania Wnioskodawcy sprowadzający się do tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być opłacana za wspólnika spółki komandytowej według kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego jest prawidłowy.

Tym samym składka na ubezpieczenie zdrowotne z togo tytułu nic może być obliczona od podstawy wymiaru składek stanowiącej kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Jednocześnie Zakład podkreśla, że niniejsza Interpretacja nic rozstrzyga o obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu zawartej przez Wnioskodawcę umowy o pracę, gdyż obowiązki z tego zakresu spoczywają na pracodawcy, co wyklucza indywidualną sprawę Wnioskodawcy.

Dodatkowo Zakład nie może dokonać prawidłowości wyliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu bycia wspólnikiem spółki partnerskiej w sytuacji, gdy do jej wyliczenia znaczenie ma wysokość osiągniętego dochodu, który nie jest znany organowi w tym trybie.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy opisu stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, odwołanie do właściwego Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl