DI/100000/43/1012/2014, Ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu drugiej umowy zlecenia. - Pismo wydane przez: Centrala... - OpenLEX

DI/100000/43/1012/2014 - Ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu drugiej umowy zlecenia.

Pisma urzędowe
Status: Nieaktualne

Pismo z dnia 14 października 2014 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/1012/2014 Ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu drugiej umowy zlecenia.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku (...) z siedzibą w (...) z dnia 1 lipca 2014 r., złożonym w dniu 21 sierpnia 2014 r., uzupełnionym pismem z dnia 24 września 2014 r., doręczonym dnia 26 września 2014 r. dotyczącym niepodlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu drugiej umowy zlecenia.

UZASADNIENIE

Dnia 21 sierpnia 2014 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek z dnia 1 lipca 2014 r. złożony przez przedsiębiorcę (...) z siedzibą w (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 września 2014 r. doręczonym dnia 26 września 2014 r.

Wnioskodawca wskazał, iż osoba pełniąca fundację Prezesa Zarządu Fundacji jest zatrudniana przez Fundację na podstawie umowy zlecenia, której przedmiotem jest wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz Fundacji. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania tych czynności stanowi zł brutto miesięcznie. Z tytułu uzyskiwanego przychodu zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz zdrowotnemu. Stosowne składki są ustalane, pobierane oraz odprowadzane na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez Fundację, działając jako płatnika. Uzyskiwany w ten sposób przychód jest jedynym tytułem do ubezpieczenia społecznego Prezesa Fundacji. Nie uzyskuje on jakichkolwiek innych przychodów, które mogłyby stanowić taki tytuł. W najbliższym czasie Fundacja zamierza zawrzeć z Prezesem Fundacji kolejną (drugą) umowę zlecenia, której przedmiotem, będzie koordynacja projektu realizowanego przez Fundację.

Na tle powyższego zdarzenia przyszłego wnioskodawca powziął wątpliwość, czy z tytułu zawarcia z Prezesem Zarządu Fundacji drugiej umowy zlecenia powstanie po stronie Fundacji obowiązek zgłoszenia tej osoby do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego także z tytułu tej umowy.

W opinii wnioskodawcy przychód uzyskiwany z umowy, którą zamierza zawrzeć Fundacja, dotyczącej koordynacji projektu będzie podlegał obowiązkowi składkowemu wyłącznie w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast przychody uzyskiwane z tej umowy nie będą podlegały ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobami z nimi współpracującymi. Natomiast na podstawie art. 9 ust. 2 tej ustawy osoba, która spełnia warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z kilku tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10 jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może jedna dobrowolnie na swój wniosek, zostać objęta ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowym także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów albo zmienić ubezpieczenie.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Stanowisko wyrażone przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie interpretacji, w zakresie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu pozostającej w zbiegu drugiej umowy zlecenia uznać należy za prawidłowe.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej, lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne, lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie, zaś w ust. 2, że wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Jednocześnie zgodnie art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

W myśl zaś art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobami z nimi współpracującymi (o ile nie są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz studentami, do ukończenia 26 roku życia).

Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy.

Należy podkreślić, ze osoby wykonujące umowę zlecenia w myśl art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek w sytuacji, gdy zostały objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

W przypadku gdy zleceniobiorca posiada inny właściwy tytuł do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (np. w postaci umowy o pracę lub kolejnej umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem) powstaje zbieg tytułów podlegania ubezpieczeniom emerytalno-rentowym.

Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu wykonywania jednocześnie dwóch umów-zleceń, w warunkach opisanych powyżej, podlega obowiązkowo w myśl art. 9 ust. 2 cytowanej ustawy-ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej umowy zlecenia, która została zawarta najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z tytułu drugiej umowy zlecenia. Osoba taka może również zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń. Bez znaczenia prawnego w kontekście podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umów zleceń pozostaje w tym przypadku wysokość wynagrodzeń przysługujących zleceniobiorcy z tytułu świadczenia pracy w ramach tych umów, jak również to, czy umowy te świadczone będą na rzecz tego samego czy też różnych zleceniodawców.

Osoba, która zawrze drugą umowę-zlecenie, z uwzględnieniem warunków opisanych wyżej, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jedynie z tytułu jednej umowy zlecenia.

Należy pamiętać jednak o tym, iż powyższy przepis reguluje jedynie sytuację zbiegu dwóch lub kilku umów zleceń, a więc sytuację, w której umowy te wykonywane są równolegle. W przypadku natomiast, gdy druga umowa zlecenia zostanie zawarta już po zakończeniu wykonywania pierwszej umowy, to wówczas brak będzie zbiegu między nimi, co spowoduje konieczność zgłoszenia zleceniobiorcy do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowym z drugiej umowy zlecenia. Wówczas bowiem zastosowanie znajduje ogólna zasada wyrażona w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Analogicznie, w sytuacji wygaśnięcia pierwszej umowy-zlecenia, a trwania nadal drugiej umowy - wówczas ta druga umowa-zlecenie staje się dla zleceniobiorcy obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Jednocześnie w odniesieniu do ubezpieczenia zdrowotnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż nie wydaje interpretacji indywidualnych w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, gdyż ustawodawca nie przyznał mu kompetencji w tym zakresie, w związku z czym w oparciu o art. 66 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie przedsiębiorca jest uprawniony do wniesienia podania do Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie. Takie podanie złożone zgodnie z niniejszym zawiadomieniem, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl