DI/100000/43/1011/2016 - Dopuszczalność opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od podstawy wymiaru stanowiącej zadeklarowaną kwotę, nie niższą niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 3 października 2016 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/1011/2016 Dopuszczalność opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od podstawy wymiaru stanowiącej zadeklarowaną kwotę, nie niższą niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 963), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku (...) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w (...) z dnia 9 września 2016 r., doręczonym w dniu 16 września 2016 r. w przedmiocie dopuszczalności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od podstawy wymiaru stanowiącej zadeklarowaną kwotę, nie niższą niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

UZASADNIENIE

Dnia 16 września 2016 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek (...) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazuje, iż w dniu (...) 2014 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej, jako rolnik, przedsiębiorca był ubezpieczony z KRUS (opłacał podwójną składkę). Ponieważ kwota należnego z tytułu działalności gospodarczej podatku przekroczyła w roku 2015 tzw. roczną kwotę graniczną, z dniem 31 maja 2016 wnioskodawca zakończył ubezpieczenie w KRUS i od dnia 1 czerwca 2016 zgłosił się w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgłoszenia wnioskodawca dokonał jako osoba uprawniona do obniżonej podstawy wymiaru stawki, tj. od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych spełnia warunki określone w tym przepisie).

W związku z powyższym stanem faktycznym wnioskodawca sformułował pytanie dotyczące tego czy okres pierwszych 24 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności jest liczony od momentu kiedy zgłosił się do ubezpieczeń społecznych w ZUS, czy też liczy się go także za okres kiedy podlegał ubezpieczeniom w KRUS oraz czy w związku z tym przedsiębiorca ma prawo do opłacenia składek od niższej (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia) podstawy.

Przedsiębiorca nadmienił, że dwa sąsiednie inspektoraty ZUS w których zasięgał informacji, mają na ten temat zupełnie różne zdanie.

Wnioskodawca przedstawił również własne stanowisko w sprawie, stwierdzając że przysługuje mu prawo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od podstawy obniżonej do 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Zdaniem przedsiębiorcy spełnia on przesłanki zawarte w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a okres prowadzenia działalności gospodarczej w czasie kiedy opłacał składki KRUS nie wlicza się do okresu 24 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności uprawniających do opłacania składek od obniżonej podstawy.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje.

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uznać należy za nieprawidłowe.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej, lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne, lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie, zaś w ust. 2, że wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Zgodnie natomiast z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Nadmienić w tym miejscu należy, iż w drodze niniejszej decyzji Zakład dokonuje jedynie oceny stanowiska przedsiębiorcy w zakresie przedstawionej przez niego interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Mocą niniejszej decyzji Zakład nie przyznaje natomiast jakiegokolwiek prawa ani nie stwierdza jakiegokolwiek obowiązku ubezpieczeniowego. Ocena stanowiska przedsiębiorcy, dokonywana pod kątem prawidłowości zaprezentowanej przez przedsiębiorcę wykładni przepisu prawa, czyniona jest w oparciu o kompletny opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego zawartego w treści wniosku o wydanie pisemnej interpretacji. Podkreślenia przy tym wymaga, iż granice sprawy wszczętej wniesieniem wniosku o wydanie pisemnej interpretacji, jak zauważono wyżej, zakreślają jedynie ramy zaprezentowanego opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Wydając pisemną interpretację Zakład przyjmuje więc jako prawdziwe złożone przez wnioskodawcę oświadczenia, zwracając jednocześnie uwagę na fakt, iż wiążący charakter niniejszej decyzji ograniczony został jedynie do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Ryzyko podania nieprawdziwych informacji w opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego bądź też poczynienie przez terenowe jednostki organizacyjne Zakładu (np. w toku czynności kontrolnych) ustaleń odmiennych od tych zaprezentowanych przez wnioskodawcę, obciąża jedynie przedsiębiorcę.

Zgodnie z art. 18a ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Powyższe nie ma zastosowania do osób, które:

1.

prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;

2.

wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca w treści opisu stanu faktycznego podaje, iż rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej dnia 15 kwietnia 2014 r. Przedsiębiorca wskazuje także, iż w związku z tym, że był rolnikiem przez cały czas wykonywania działalności gospodarczej aż do 1 czerwca 2016 r. podlegał ubezpieczeniom społecznym rolników. Taka możliwość wynika z art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277. z późn. zm.).

Treść art. 5a ust. 1 pkt 5 wskazuje jednak, iż z ww. dobrodziejstwa skorzystać może jedynie przedsiębiorca w sytuacji, gdy kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 2528 zł. Art. 5a ust. 4 wskazuje zaś, iż zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona kwota podatku dochodowego, o której mowa w art. 5a ust. 1 pkt 5, rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegający ubezpieczeniu, obowiązany jest złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do dnia 31 maja każdego roku podatkowego.

Wnioskodawca wskazuje, iż w związku z przekroczeniem w 2015 r. ww. kwoty granicznej podatku dochodowego od 1 czerwca 2016 r. zgłosił się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako osoba uprawniona do skorzystania z możliwości opłacania składek od podstawy wymiaru stanowiącej zadeklarowaną kwotę, nie niższą niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Podkreślić w tym miejscu jednak należy, iż treść art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uzależnia wskazaną powyżej możliwość od upływu pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, nie zaś od momentu zgłoszenia się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, związanego z utratą prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wnioskodawca jednoznacznie wskazuje, iż rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej 15 kwietnia 2014 r., tj. okres wspomnianych wyżej pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych, w trakcie których mógłby skorzystać z dobrodziejstwa przewidzianego w przepisie art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych już upłynął.

Nie ma znaczenia w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji moment, w którym zgłosił się on do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Datą początkową terminu określonego w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest moment rozpoczęcia wykonywania tej działalności. W związku zatem z upływem 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowisko wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do właściwego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl