Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 stycznia 2007 r.
Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady
DG/415-87/06
Usługi zarządzania na rzecz innych podmiotów gospodarczych a liniowa stawka podatku.

Podatnik wniósł o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedstawiając następujący stan faktyczny sprawy:

Podatnik zamierza utworzyć spółkę jawną, która w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie świadczyła usługi zarządzania na rzecz innych podmiotów gospodarczych, w tym spółek z o.o. i spółek akcyjnych. Za świadczone usługi zarządzania, spółka jawna będzie wystawiała faktury VAT. W jednej ze spółek z o.o., na rzecz której nowo powołana spółka jawna świadczyć będzie usługi zarządzania, wspólnik spółki osobowej pełni funkcję Prezesa Zarządu. Wnioskodawca dotychczas świadczył usługi na rzecz tej spółki na podstawie kontraktu menedżerskiego. Wspólnicy utworzonej spółki jawnej nie osiągali w latach poprzednich i nie osiągają obecnie, przychodów z tytułu świadczenia usług zarządzania na rzecz podmiotów gospodarczych - potencjalnych odbiorców tych usług, w ramach stosunku pracy.

W opisanym stanie faktycznym Podatnik zadał następujące pytanie: czy w obowiązującym stanie prawnym, wspólnik spółki jawnej (Wnioskodawca) może opodatkować uzyskany dochód z udziału w spółce jawnej według stawki liniowej 19%?

Według Podatnika, w przypadku świadczenia usług zarządzania przez spółkę jawną, Wspólnicy tej spółki będący osobami fizycznymi maja prawo do opodatkowania uzyskanego dochodu podatkiem liniowym w wysokości 19%.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy, stanowiska przedstawionego przez Podatnika oraz obowiązujących w omawianym zakresie przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że stanowisko Podatnika jest prawidłowe.

Według art. 22 kodeksu spółek handlowych, spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (...). Zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, strat (art. 8 ust. 2).

Stosownie do postanowień art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Natomiast zgodnie z art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki nie mającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1)

wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)

wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do złożenia właściwych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku i wpłacenia zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest również działalność wykonywana osobiście.

Według ustaleń art. 13 pkt 7 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Natomiast zgodnie z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

W świetle wskazanych wyżej przepisów, przychody uzyskiwane przez osoby fizyczne - wspólników spółki jawnej z tytułu świadczenia usług w zakresie zarządzania, dla innych podmiotów gospodarczych, stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód każdego ze wspólników z tego źródła, zostaje określony proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również z udziału w spółce jawnej, podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, chyba że podatnik złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie:

-

do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego

-

do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu, pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania tych dochodów na zasadach określonych w art. 30c ustawy.

W przypadku, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania według stawki liniowej 19% (art. 30c), uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w ramach spółki nie mającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, równym czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci prawo w roku podatkowym do opodatkowania w sposób określony w art. 30c ustawy. W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oprócz przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej jako osobne źródło przychodów, wymieniono działalność wykonywaną osobiście. Rodzaje przychodów zaliczanych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście określono w art. 13 ustawy w ośmiu grupach. Do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zaliczono między innymi przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7). Do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, zaliczono (art. 13 pkt 9) także przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, jednakże z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że usługi na rzecz Spółki, Podatnik wykonywał na podstawie kontraktu menedżerskiego, a nie w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Przychody te dla Wnioskodawcy stanowiły przychody z działalności wykonywanej osobiście i podlegały opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Natomiast przychody uzyskane z tytułu udziału w spółce jawnej będą przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej, ponieważ nie będą wykonywane osobiście przez Wnioskodawcę, lecz przez wspólników spółki jawnej a nadto Wnioskodawcy ze Spółką nie łączył stosunek pracy ani spółdzielczy stosunek pracy. Zatem nie ma przeszkód, aby po spełnieniu wyżej opisanych warunków, dochód uzyskany z tytułu udziału w spółce jawnej, Podatnik opodatkował podatkiem dochodowym według stawki liniowej 19% (art. 30c).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl