Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 13 marca 2007 r.
Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady
DG/415-1/07
Jak ustalić datę powstania przychodu?

Podatniczka wniosła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedstawiając następujący stan faktyczny sprawy: w najbliższym czasie będzie prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody będzie ewidencjonować w sposób określony w § 22 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.). Podatniczka zamierza podpisać umowę z Firmą na świadczenie usług marketingowych, zgodnie z którą otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3% zysku Firmy, płatne miesięcznie. Dodatkowo, po zamknięciu roku obrotowego, otrzyma 1% rocznego zysku Firmy. Termin płatności wszystkich wystawionych przez Podatniczkę faktur wynosić będzie 7 dni.

Pytanie Podatniczki brzmi: Kiedy powinna wystawić fakturę VAT z tytułu świadczonych usług? W jaki sposób powinna się rozliczać z tytułu podatku dochodowego?

Stanowisko Podatniczki jest następujące: co miesiąc powinna wystawić fakturę na kwotę netto 3% miesięcznego zysku. Po zakończonym r. w styczniu, powinna dodatkowo wystawić fakturę (netto) 1% zysku Firmy, jeśli dochód Firmy przekroczy określony w umowie próg. Datą uzyskania przychodu, wg Podatniczki jest dzień wystawienia faktury.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy, w tym stanowiska przedstawionego przez Stronę, oraz obowiązujących w omawianym zakresie przepisów prawa podatkowego, stwierdzić należy, że stanowisko Podatniczki jest nieprawidłowe.

W przedstawionej sprawie, w pierwszej kolejności należy ustalić czy wykonywane przez Podatniczkę czynności spełniają warunki pozwalające na uznanie ich za pozarolniczą działalność gospodarczą. Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej znajduje się w art. 5a pkt 6 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. z uwzględnieniem art. 5b tej ustawy.

Jeżeli działalność Podatniczki spełnia warunki określone w art. 5a pkt 6 ustawy, to zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W przedstawionej przez Podatniczkę sprawie, dla określenia momentu uzyskania przychodu, mają zastosowanie przepisy art. 14 ust. 1e cyt. wyżej ustawy, w myśl których jeżeli strony ustalają, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl