DF-415-5-5/KK/04 - Wpłaty do spółdzielni mieszkaniowej na termorenowację budynku

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 20 lutego 2004 r. Urząd Skarbowy w Krotoszynie DF-415-5-5/KK/04 Wpłaty do spółdzielni mieszkaniowej na termorenowację budynku

Pytanie podatnika

Czy wnoszone w 2003 r. do spółdzielni mieszkaniowej wpłaty na termorenowację budynku stanowią wydatek podlegający odliczeniu w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., podatek dochodowy zmniejsza się, jeżeli podatnik poniósł wydatki w roku podatkowym na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Wydatki o których mowa w powyższym przepisie stanowią zamknięty katalog wydatków mieszkaniowych.

Z pisma wynika, że podatnik w 2003 r. dokonywał wpłat na wyodrębniony fundusz spółdzielni mieszkaniowej oraz oddzielnie na termorenowację budynku. Wpłaty do spółdzielni mieszkaniowej na termorenowację budynku nie zostały wymienione w w/w przepisie, z tego też względu nie mogą być objęte ulgą podatkową.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl