Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 października 2005 r.
Urząd Skarbowy w Kartuzach
DF/415-46/05/JM
Przychód podatnika w przypadku likwidacji działalności gospodarczej i przekazania nieruchomości wykorzystywanej w tej działalności na potrzeby osobiste.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani ... z dnia 9 sierpnia 2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu: 11 sierpnia 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości przekazania na potrzeby osobiste nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej i braku powstania przychodu w tej sytuacji

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Od 4 maja 1995 r. podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w ośrodku wypoczynkowym, którą zamierza zlikwidować w bieżącym roku. W związku z powyższym pojawiła się wątpliwość, czy może przekazać na potrzeby osobiste ośrodek wypoczynkowy, który stanowi środek trwały i został wpisany do właściwej ewidencji. Podatniczka uważa, że w przypadku likwidacji działalności gospodarczej ma prawo przeznaczyć nieruchomość będącą składnikiem majątku wykorzystywanego do działalności gospodarczej na potrzeby osobiste, a przychód nie powstanie w momencie jej przekazania, ale dopiero w przypadku odpłatnego zbycia.

Przepis art. 155 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) stanowi, iż umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Ośrodek wypoczynkowy jest Pani własnością od momentu zakupu, a likwidacja działalności gospodarczej pozostaje bez wpływu na kwestie związane z własnością.

Przepisy podatkowe nie zabraniają przekazania środków trwałych stanowiących majątek firmy na potrzeby osobiste, decyzja ta należy wyłącznie do podatnika. Osoba prowadząca działalność gospodarczą i wykorzystująca do tej działalności nieruchomość będącą środkiem trwałym może w każdym momencie podjąć decyzję o jej wycofaniu z ewidencji środków trwałych i przeznaczeniu na potrzeby własne, co należy udokumentować wykreśleniem nieruchomości z ewidencji środków trwałych oraz adnotacją w tej ewidencji, z której będzie wynikała data i przyczyna wykreślenia. W przypadku przekazania środka trwałego na potrzeby osobiste w związku z likwidacją działalności gospodarczej, datą wykreślenia środka z ewidencji będzie najpóźniej dzień likwidacji. Nawet jednak po przekazaniu na potrzeby podatnika środek trwały nie traci statusu składnika wykorzystywanego w działalności gospodarczej, a jego wykreślenia z ewidencji środków trwałych nie można utożsamiać z anulowaniem wpisu w tej ewidencji, co oznacza, że należy traktować jako ujęty w ewidencji środek trwały z niej wykreślony.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

a.

środkami trwałymi,

b.

składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,

c.

wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Przekazanie nieruchomości na potrzeby własne jest czynnością, która w myśl przepisu art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wywoła żadnych skutków, bowiem nie stanowi odpłatnego zbycia, w związku z czym nie osiągnie Pani w tym momencie przychodu podlegającego opodatkowaniu. Uzyskanie przychodu nastąpi dopiero w razie odpłatnego zbycia środka trwałego, o ile pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności gospodarczej i dniem jego zbycia nie upłynie sześć lat. Po upływie tego okresu dochód ze sprzedaży będzie wolny od podatku.

Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Natomiast z przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego m.in. odnosi się art. 10 ust. 2 ustawy, wynika, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane (...) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przychód z odpłatnego zbycia składnika majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, także jeśli formalnie działalność zostałaby już zlikwidowana. Sposób obliczenia dochodu z odpłatnego zbycia składnika majątku stanowiącego środek trwały został uregulowany w art. 24 ust. 2 zdanie 2 pkt 1 przywołanej ustawy, stosownie do którego dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b), a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych środków i wartości.

Zatem mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach podziela Pani zdanie w sprawie możliwości przekazania majątku firmy na potrzeby osobiste oraz braku powstania przychodu w tej sytuacji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl