DF/415-4/05 - Zmiana dotychczasowej działalności prowadzonej przez małżonków na działalność prowadzoną przez jednego z nich

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 kwietnia 2005 r. Urząd Skarbowy w Środzie Wielkopolskiej DF/415-4/05 Zmiana dotychczasowej działalności prowadzonej przez małżonków na działalność prowadzoną przez jednego z nich

Pytanie podatnika

Interpretacja przepisów prawa w zakresie: sporządzenia remanentu likwidacyjnego i tym samym zapłacenia podatku dochodowego, w przypadku przerejestrowania działalności gospodarczej prowadzonej na imię obojga małżonków - na jednego z nich. Podatnicy prowadzą księgi rachunkowe.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wnoszący zapytanie prowadzą działalność gospodarczą pod wspólnym numerem ewidencyjnym, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Do 31.12.2005 r. na podstawie art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) są zobowiązani do złożenia wniosku o zmianę wspólnego wpisu z obojga małżonków na jednego małżonka. We wniosku należy określić, który z małżonków ma być wpisany, natomiast dane drugiego małżonka zostają usunięte.

Na tle takich okoliczności faktycznych w złożonym zapytaniu zostaje sformułowane stanowisko, że w przypadku gdy dane małżonki zostaną usunięte z wpisu w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej pod wspólnym numerem, zaś pod dotychczasowym numerem będzie wpisany mąż, a żona nie rozpocznie działalności gospodarczej pod nowym numerem oraz w małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej - to żona nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego oraz nie będzie konieczności sporządzenia remanentu likwidacyjnego i tym samym zapłacenia podatku dochodowego od niego.

Zaprezentowane przez Podatnika własne stanowisko w sprawie jest prawidłowe. Na podstawie postanowień art. 68 ustawy z dnia 02.07.2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), małżonkowie prowadzący działalność gospodarczą pod wspólnym numerem ewidencyjnym są obowiązani do złożenia, w terminie 31.12.2005 r., wniosku o zmianę wspólnego wpisu małżonków w ewidencji działalności gospodarczej.

W świetle powyższego, dokonanie zmiany dotychczasowej działalności prowadzonej na imię obojga małżonków, na działalność prowadzoną wyłącznie przez męża, nie jest likwidacją działalności, lecz jej kontynuacją przez jednego małżonka. W zakresie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych zmiana ta, nie powoduje obowiązku sporządzenia spisu z natury, powoduje jedynie obowiązek ustalenia w sposób określony w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) faktycznych dochodów przypadających na każdego z małżonków za okres prowadzonej przez każdego z nich działalności gospodarczej.

Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego informuje, że powyższa interpretacja dotyczy stanu prawnego na dzień 11 marca 2005 r. i jest wiążąca do czasu zmiany przepisów prawa lub zmiany stanu faktycznego.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl