DF/415-27/06 - Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej prowadzonej w miejscu zamieszkania podatnika wydatków z tytułu korzystania z telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego oraz Internetu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 grudnia 2006 r. Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim DF/415-27/06 Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej prowadzonej w miejscu zamieszkania podatnika wydatków z tytułu korzystania z telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego oraz Internetu.

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, działając na podstawie:

Artykuł 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 września 2006 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 25 września 2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 30 października 2006 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 3 listopada 2006 r.), złożonego przez o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej wydatków z tytułu korzystania z telefonu stacjonarnego, komórkowego i internetu,

stwierdza, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu internetowego. Działalność ma charakter ciągły w godzinach popołudniowo- wieczornych, gdyż podatnik jest zatrudniony także na umowę o pracę. Działalność jest zarejestrowana pod adresem zamieszkania. W złożonym w dniu 25 września 2006 r. wniosku oraz piśmie wyjaśniającym z dnia 30 października 2006 r. Podatnik wskazuje, że w miejscu zamieszkania będącym jednocześnie siedzibą prowadzonej działalności gospodarczej znajdują się dwa telefony stacjonarne jeden zarejestrowany na prowadzoną działalność gospodarczą, drugi przeznaczony do rozmów prywatnych. Z telefonu stacjonarnego zarejestrowanego na firmę zdarza się Podatnikowi korzystać w celach prywatnych. Zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy są to sporadyczne przypadki. Podatnik ponadto korzysta z usługi neostrady, która jest zarejestrowana na firmę. Umowa o świadczenie usługi została podpisana dopiero po podjęciu działalności gospodarczej. Z usługi neostrady Wnioskodawca korzysta wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto Wnioskodawca posiada telefon komórkowy zarejestrowany na firmę, a do celów prywatnych wykorzystywany jest inny telefon w systemie pre-paid.

Podatnik pyta czy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej może zaliczyć:

*

50% kosztów abonamentu oraz 50% kosztów rozmów wykonanych z telefonu stacjonarnego zarejestrowanego na firmę z powodu braku możliwości wykazania, które rozmowy są prowadzone prywatnie, a które są związane z prowadzoną działalnością;

*

cały koszt usługi neostrady, z uwagi na fakt, iż posiadanie łącza internetowego jest koniecznością przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie handlu internetowego;

*

całość kosztów związanych z wykonywaniem rozmów z telefonu komórkowego tj. abonamentu i opłat za połączenia.

Zdaniem Strony:

*

w związku z tym, że przed podjęciem działalności gospodarczej był opłacany najniższy abonament a po podjęciu działalności gospodarczej Wnioskodawca został zmuszony przez TP S.A. do podwyższenia abonamentu w związku z korzystaniem z usługi neostrady, zasadne jest aby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów "nadwyżkę" abonamentu ponad stary abonament (w zaokrągleniu 50%) oraz 50% kosztów rozmów telefonicznych;

*

w związku z tym, że usługa neostrady jest zarejestrowana na firmę i jest niezbędna celem prowadzenia działalności gospodarczej zasadne jest zaliczenie całości wydatków do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej,

*

w związku z tym, że telefon komórkowy zarejestrowany na firmę służy tylko do celów prowadzonej działalności gospodarczej zasadne jest zaliczenie powyższych wydatków w całości do kosztów uzyskania przychodów.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, po rozpoznaniu wniosku z dnia 17 lipca 2006 r. (data wpływu 25 lipca 2006 r.) uzupełnionego pismem z dnia 30 października 2006 r. (data wpływu 3 listopada 2006 r.) stwierdza, iż stanowisko Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym nie jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 173 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z powyższego wynika, że o możliwości zakwalifikowania wydatków do kategorii kosztów uzyskania przychodów decydują łącznie dwie przesłanki:

*

wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu,

*

wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków wyłączonych z kosztów na mocy art. 23 ust. 1 ustawy.

Istotną przesłanką zaliczenia poniesionych przez Pana wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest istnienie związku przyczynowo- skutkowego między tymi wydatkami, a osiągnięciem przychodu. Należy przy tym, pamiętać, że ciężar dowodu - co do wykazania tego związku spoczywa na podatniku, który z tego faktu wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne.

Abonament telefoniczny, będący stałą opłatą za możliwość korzystania z telefonu i obciążający dysponenta numeru stanowi w całości koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jedynie wówczas, gdy telefon stacjonarny zarejestrowany jest na podmiot gospodarczy i wykorzystywany w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku, gdy abonament telefoniczny dotyczy telefonu prywatnego wówczas zapłata abonamentu nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli zatem korzystanie z telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu zarejestrowanych na działalność gospodarczą, której siedziba mieści się w miejscu zamieszkania będzie miało wpływ na przychody uzyskane przez Pana z tej działalności, to wydatki ponoszone na opłacanie miesięcznych abonamentów z tytułu korzystania z łącza internetowego oraz telefonu stacjonarnego i komórkowego będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości.

Odnośnie opłat za telefoniczne rozmowy prywatne wykonane z telefonu zarejestrowanego do celów prowadzonej działalności gospodarczej tut. organ wskazuje, że powinny one przed kwalifikacją wydatków do kosztów uzyskania przychodów zostać wyodrębnione od opłat za rozmowy służbowe, w oparciu o wydruki komputerowe tzw. bilingi uzyskane od operatora telefonicznego, gdyż nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Reasumując w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.):

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl