Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 4 października 2005 r.
Urząd Skarbowy w Środzie Wielkopolskiej
DF/415-21/05
Zwrot z ZFŚS kosztów zakupu biletów na działalność kulturalno-sportową.

"Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w regulaminie gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracodawca dokonał zapisu, iż pracownik ma prawo do złożenia raz w roku pisemnego udokumentowanego wniosku o refundację wydatków poniesionych na sport, rekreację oraz kulturę, w kwocie 80 zł. Pracownicy we własnym zakresie dokonują zakupu biletów na różnego typu działalność kulturalno-sportową, przedkładając rachunki, faktury, na których jako nabywca figuruje pracodawca, a następnie otrzymują zwrot poniesionych wydatków. W związku z powyższym pracodawca zwrócił się z zapytaniem, czy kwoty otrzymane przez pracownika z ww. tytułu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Wlkp. stwierdza, iż w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajduje art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zgodnie z którym za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry określona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jednocześnie, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, należy zauważyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania przepis art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi bowiem, iż wolna od podatku dochodowego jest wartość rzeczowych świadczeń, otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Refundując pracownikom w formie pieniężnej, poniesiony wcześniej przez nich udokumentowany wydatek na zakup biletów Jednostka dokonuje wypłaty świadczenia pieniężnego a nie rzeczowego. Nie ma znaczenia w tym przypadku fakt, iż faktura zostanie wystawiona na pracodawcę, a wydatkowana przez pracowników kwota zostaje im zwrócona po okazaniu faktury.

W świetle powołanych powyżej przepisów, stanowisko Strony, iż wartość świadczenia wypłaconego pracownikowi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jako zwrot poniesionego przez niego wydatku, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy uznać za prawidłowe (...)"

Opublikowano: S.Podat. 2006/1/16