Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
Skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych związane ze sprzedażą „odzyskanej nieruchomości”.
Ministerstwo Finansów
DD9/0553/3/BRT/2014/RWPD-32214

W związku z wystąpieniem Pana (...) z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych związanych ze sprzedażą "odzyskanej nieruchomości" lub roszczeń o jej zwrot wynikających z dekretu z dnia 26 listopada 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. z 1945 r. Nr 50, poz. 279, z późn. zm.), Departament Podatków Dochodowych w zakresie swojej właściwości uprzejmie informuje.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

W art. 10 ust. 1 ustawy zostały określone źródła przychodów, wśród których w pkt 8 lit. a-c wymieniono odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Odrębnym zaś źródłem wymienionym w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy są przychody z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

W przypadku gdy następuje odpłatne zbycie roszczeń wynikających z art. 7 dekretu z dnia 26 listopada 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, wówczas uzyskany z tego tytułu przychód jest zaliczony do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy. Opodatkowaniu podlega dochód według skali podatkowej wymienionej w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast gdy roszczenia zostały zrealizowane poprzez wydanie przez właściwy organ decyzji ustanawiającej prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz została zawarta w formie aktu notarialnego umowa o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste, a następnie prawo to zostało odpłatnie zbyte przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, wówczas przychód z tego tytułu zaliczany jest do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy. Opodatkowaniu podlega dochód na zasadach określonych w art. 30e ustawy.

Jeżeli zaś ustanowienie przedmiotowego prawa użytkowania wieczystego gruntu i jego przekazanie aktem notarialnym nastąpiło na rzecz byłego właściciela nieruchomości objętej działaniem dekretu lub na rzecz spadkobiercy byłego właściciela tej nieruchomości, to odpłatne zbycie takiego prawa nie stanowi przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2014/3/16