DD7/033-299/KS/07/MB7-6008/06 - Opodatkowanie należności dotyczących dzierżawy urządzeń przemysłowych od podmiotu niemieckiego przez zakład spółki znajdujący się na terytorium Francji.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 lutego 2007 r. Ministerstwo Finansów DD7/033-299/KS/07/MB7-6008/06 Opodatkowanie należności dotyczących dzierżawy urządzeń przemysłowych od podmiotu niemieckiego przez zakład spółki znajdujący się na terytorium Francji.

Na podstawie art. 14e § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.; dalej: Ordynacja podatkowa), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90; dalej: umowa polsko-niemiecka),

Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Spółkę X Sp. z o.o. z siedzibą w D. we wniosku dotyczące obowiązku podatkowego z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie opodatkowania należności dotyczących dzierżawy, od podmiotu niemieckiego, urządzeń przemysłowych przez zakład Spółki X, znajdujący się na terytorium Francji.

Uzasadnienie

Jak wynika ze stanu faktycznego, przedstawionego we wniosku, Spółka X prowadzi budowę w miejscowości G. we Francji. Budowa ta, z uwagi na planowany czas jej prowadzenia przekraczający 18 miesięcy, stanowi zakład w rozumieniu umowy między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5). W dniu 15 lutego 2006 r. oddział Spółki X we Francji został zarejestrowany dla celów podatkowych. Data rozpoczęcia działalności oddziału wynikająca z Wyciągu z Rejestru Handlu i Spółek, wydanego przez Kancelarię Sądu Gospodarczego w T., to dzień 10 lutego 2006 r.

Na potrzeby prowadzonej we Francji budowy została zawarta przez Wnioskodawcę umowa dzierżawy z niemiecką spółką Y GmbH z siedzibą w D. (dalej: Y lub kontrahent niemiecki), której przedmiotem są urządzenia przemysłowe. Y świadczy również na rzecz Spółki X "usługi sprzętowe" - zapewnia sprzęt łącznie z operatorem. Zarówno urządzenia, jak i usługi sprzętowe są wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie dla potrzeb budowy prowadzonej na terytorium Francji.

Faktury za usługi świadczone przez Y wystawiane były początkowo na Spółkę X, a od dnia 29 maja 2006 r. na Oddział Spółki X we Francji, natomiast zawsze dotyczyły usług świadczonych na rzecz budowy w G i w ewidencji księgowej obciążały koszty tej budowy.

Płatności za faktury wystawiane przez niemieckiego kontrahenta, do czasu otwarcia rachunku bankowego Oddziału we Francji, realizowane były z rachunku bankowego Spółki X i ujmowane były w ewidencji jako zobowiązania Oddziału wobec jednostki macierzystej. Po otwarciu rachunku bankowego Oddziału we Francji płatności na rzecz Y dokonywane są z Francji.

W kontekście przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż Y oddając urządzenia przemysłowe w dzierżawę, nie uzyskuje przychodów na terytorium Polski. Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie zostało zdefiniowane, dla potrzeb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sposób umożliwiający zaliczenie terenu prowadzonej we Francji budowy do terytorium Polski. Nie zostało też w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych zdefiniowane miejsce uzyskania przychodów przez nierezydentów.

Zdaniem Wnioskodawcy kontrahent niemiecki wydzierżawiając urządzenia we Francji uzyskuje przychody w miejscu świadczenia usługi lub w miejscu, w którym ma siedzibę. Jednak przyjęcie którejkolwiek ze wskazanych ewentualności nie stanowi podstawy do uznania, iż miejscem uzyskania przychodu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w konsekwencji, iż powstał w tym zakresie obowiązek podatkowy, stanowiący podstawę do pobrania przez Spółkę X, jako płatnika, zryczałtowanego podatku od dokonanych przez Y wpłat.

Rozpatrując wniosek Spółki Minister Finansów zważył, co następuje.

Stosownie do art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.; dalej: updop), podatnicy jeżeli nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski. Jeżeli podmioty takie uzyskują od polskich podatników należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 tej ustawy, obowiązek potrącenia podatku spoczywa na podmiocie dokonującym wypłaty należności na rzecz podmiotu zagranicznego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 updop, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych w Polsce przez podatników nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Polski przychodów z należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego ustala się w wysokości 20% przychodów.

W celu rozstrzygnięcia, czy w konkretnym przypadku wystąpi obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osiąganych przez podmiot niemiecki należy przeanalizować postanowienia umowy o upo, zgodnie bowiem z art. 21 ust. 2 updop przepisy art. 21 ust. 1 updop stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

W rozpoznawanej sprawie przepisem szczególnym, w stosunku do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 1 updop jest art. 12 umowy polsko-niemieckiej. Z art. 12 ust. 1 umowy polsko-niemieckiej wynika, że należności licencyjne powstające w Polsce i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Niemczech, mogą być opodatkowane w Niemczech. Jednakże takie należności mogą być opodatkowane także w Polsce tj. w państwie, w którym powstają i zgodnie z polskim ustawodawstwem, ale jeżeli osoba uprawniona do należności licencyjnych ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Niemczech, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5% kwoty brutto należności licencyjnych (art. 12 ust. 2 umowy polsko-niemieckiej).

Jak wynika z art. 12 ust. 3 umowy polsko-niemieckiej, do należności licencyjnych zalicza się między innymi należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami, osoby fizyczne, które dokonują wypłat ww. należności, zgodnie z art. 26 ust. 1 updop są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

W opisanym we wniosku stanie faktycznym świadczenie opisanych usług ma miejsce we Francji, tj. w miejscu gdzie działa Oddział Wnioskodawcy, będący odbiorcą usług. Należy jednak podkreślić, iż przepisy art. 21 updop nie uzależniają opodatkowania dochodów od miejsca wykonania usługi, lecz od przychodów uzyskanych przez zagraniczne podmioty na terytorium Polski. Wynika to z tego, że "większość Państw, obok opodatkowania krajowego majątku i krajowych transakcji opodatkowuje ponadto kapitał zlokalizowany i transakcje zawarte za granicą, jeśli ich beneficjentem jest podatnik rezydent tego kraju (...). Jednocześnie jednak żadne z tych państw nie powstrzymuje się od opodatkowania transakcji zawartych lub kapitału zlokalizowanego na swoim terytorium, nawet jeśli ich beneficjentem jest podatnik nierezydent (...)" (K. Vogel, A Commentary to the OECD, UN and US Model Conventions for the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital, Kluwer Law International London The HaugeBoston 1997). Zgodnie z art. 4 updop za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy, uważa się również znajdującą się poza morzem terytorialnym wyłączną strefę ekonomiczną, w której Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem międzynarodowym wykonuje prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych. W opinii Ministra Finansów istotne znaczenie dla sprawy, w świetle art. 21 ust. 1 updop, ma fakt uzyskiwania na terytorium Polski przychodów objętych postanowieniami tego artykułu. Ustawodawca nie uzależnił opodatkowania tych świadczeń od faktu, czy są one wykonywane na terytorium Polski, ale wskazał, że opodatkowaniu podlegają przychody uzyskane na terytorium Polski.

Należy zauważyć, iż należności licencyjne z tytułu użytkowania urządzeń przemysłowych nie powstają w Polsce. Oddział Spółki X jest podmiotem zarejestrowanym jako podatnik na terytorium Francji, gdzie działa jako zakład polskiego przedsiębiorcy i jako zakład jest obciążany płatnościami za wyświadczone przez Y usługi. Płatności te są dokonywane z rachunku bankowego Oddziału, w okresie przed otwarciem rachunku bankowego Oddziału należności były wypłacane przez Spółkę X w imieniu Oddziału - były księgowane jako zobowiązania zakładu wobec jednostki macierzystej.

Nie będą miały tu zatem zastosowania postanowienia art. 12 umowy polsko-niemieckiej, ponieważ wypłacane przez zakład Wnioskodawcy należności nie powstają w Polsce. Należności te powstają we Francji, a szczegółowe kwestie ich opodatkowania reguluje odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta między Francją a Niemcami. Minister Finansów informuje, iż nie jest organem właściwym do dokonywania interpretacji takiej umowy.

Minister Finansów informuje, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Odpowiedź nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, jest natomiast wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 14e § 2, art. 14a § 4 oraz art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Stronie przysługuje zażalenie do Ministra Finansów w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl