Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 19 grudnia 2008 r.
Ministerstwo Finansów
DD6/8213/305/SOH/08/PK-975/08
Czy otrzymane odsetki od nieuregulowanych w terminie opłat za użytkowanie lokali stanowiących zasoby mieszkaniowe Spółdzielni należy zaliczyć do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną wydaną w dniu 31 stycznia 2008 r., Nr IBPB3/423-161/07/AM przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w ten sposób, że stwierdza, iż stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej "D." z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółdzielnia) przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, dotyczącej zwolnienia od podatku dochodów z tytułu odsetek za opóźnienie opłat za użytkowanie lokali zaliczanych do zasobów mieszkaniowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

We wniosku z dnia 22 listopada stycznia 2007 r. o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, Spółdzielnia zadała pytanie, czy odsetki od nieterminowych wpłat opłat czynszowych od lokali mieszkalnych należy zaliczyć do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, z których dochód przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych podlega na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnieniu od tego podatku...

Zdaniem Spółdzielni dochody z tytułu zapłaconych przez lokatorów odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat opłat czynszowych od lokali mieszkalnych są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, w przypadku przeznacza ich na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego; Dz. U. Nr 112, poz. 770), wydał w dniu 31 stycznia 2008 r. interpretację indywidualną (Nr ITPB3/423-161/07/AM), w której stanowisko Spółdzielni uznał za nieprawidłowe.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy otrzymywane przez Spółdzielnię należności z tytułu odsetek od nieterminowo dokonywanych opłat czynszowych od lokali mieszkalnych stanowią co prawda przychody podatkowe związane z działalnością gospodarczą Spółdzielni, lecz nie można uznać ich za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Tym samym do odsetek tych nie ma zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważa, co następuje.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej Minister Finansów może, z urzędu, zmienić ją w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Finansów stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy jest nieprawidłowe. Prezentowany jest w nim bowiem pogląd, że jedynie wpływy z opłat pobieranych przez lokatorów (czynszów) oraz pokrywane z nich koszty utrzymania lokali mieszkalnych, jak i pozostałych pomieszczeń przynależnych do nich oraz koszty ich zarządzania (administracji) stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zdaniem Dyrektora Izby środki uzyskane z tytułu odsetek za opóźnienie w regulowaniu czynszów od lokali mieszkalnych nie stanowią przychodów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Przez "zasoby mieszkaniowe", o których mowa w ww. art. 17 ust. 1 pkt 44, rozumie się nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. Do zasobów tych należą zatem, oprócz lokali mieszkalnych, także tego rodzaju pomieszczenia, jak np. garaże, strychy, klatki schodowe, pomieszczenia administracji osiedlowej oraz osiedlowe warsztaty konserwacyjno-remontowe.

Związane z tego rodzaju lokalami, pomieszczeniami i urządzeniami przychody oraz sfinansowane Z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychodami tymi są zatem nie tylko czynsze (opłaty), ale także inne przychody związane z tymi zasobami.

Stanowisko takie zaprezentowane zostało w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 5 marca 2008 r., Nr DD6/82 13/l l/KWW/07/MB7/82, zawierającej wyjaśnienia dotyczące stosowania art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W interpretacji tej wprost stwierdzono, że nie tylko czynsze (opłaty), ale również odsetki za zwłokę od nieterminowych ich wpłat stanowią kategorię przychodów osiąganych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Źródłem powstania zarówno czynszów (opłat) od lokali mieszkalnych, jak i odsetek za zwłokę od nieterminowych ich wpłat, są posiadane przez Spółdzielnię zasoby mieszkaniowe. Naliczanie odsetek za zwłokę przez Spółdzielnię ma na celu zdyscyplinowanie lokatorów do terminowego uiszczania czynszów, a tym samym działania w tym zakresie związane są z prawidłowym gospodarowaniem tymi zasobami i ich utrzymaniem.

Właściwy jest więc pogląd Spółdzielni, że wyżej wymienione dochody są dochodami osiąganymi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Tym samym niewłaściwe jest stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, nieuznające dochodów osiągniętych przez Spółdzielnię z tytułu odsetek za opóźnienie w regulowaniu opłat czynszowych od lokali mieszkalnych, za dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Osiągnięte dochody z powyższego tytułu, jako uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienionej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl