Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 19 grudnia 2008 r.
Ministerstwo Finansów
DD6/8213/233/JQP/08/PK-627
Niemożność zaliczenia dochodów wspólnoty z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną do przychodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

ZMIANA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną wydaną w dniu 7 lutego 2008 r., Nr IP-PB3-423-500!07-3/ER, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w ten sposób, że stwierdza, iż stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zwolnienia od podatku dochodów uzyskanych przez Wspólnotę Mieszkaniową: tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

We wniosku z dnia 20 listopada 2007 r. o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, Wspólnota zadała pytanie, czy dochody uzyskane z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną są dochodami uzyskanymi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i po przeznaczeniu ich na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, zwolnione są z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Wspólnoty, dochody te stanowią dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (u.p.d.o.p.). W przypadku zatem przeznaczenia ich na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, dochody te zwolnione będą od podatku dochodowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego: Dz. U. Nr 112, poz. 770). wydal w dniu 7 lutego 2008 r. interpretację indywidualną (Nr IP-PB3 423-500/07- 3/ER), w której stanowisko Wspólnoty uznał za nieprawidłowe.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dochody uzyskane z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. nie kwalifikują się do uznania ich za dochody osiągnięte z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. a tym samym nie mogą być objęte zwolnieniem od podatku dochodowego, o którym mowa y art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p..

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważa, co następuje.

Zgodnie z art. 14e 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych. co oznacza. że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej Minister Finansów może, z urzędu, zmienić ją w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Finansów stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie jest nieprawidłowe. Prezentowany jest w nim bowiem pogląd, że jedynie wpływy z opłat pobieranych od lokatorów oraz pokrywane z nich koszty stanowią przychody i koszty z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zatem zdaniem Dyrektora Izby w kategorii tej nie mieszczą się przychody uzyskane z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. W konsekwencji dochody Wspólnoty z tego tytułu, w ocenie Dyrektora Izby, będą podlegały opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 7 ust. 1 i 2 u.p.d.o.p.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych. wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi (art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p.).

Przez "zasoby mieszkaniowe", o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p. rozumie się nie tylko lokale mieszkalne. ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. Do zasobów tych należą zatem, oprócz lokali mieszkalnych, także tego rodzaju pomieszczenia, jak np. garaże. strychy, klatki schodowe, pomieszczenia administracji osiedlowej oraz osiedlowe warsztaty konserwacyjno-remontowe.

Związane z tego rodzaju lokalami, pomieszczeniami i urządzeniami, przychody oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychodami tymi są zatem nie tylko czynsze (opłaty). ale także inne przychody związane z tymi zasobami.

Stanowisko takie zaprezentowane zostało w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 5 marca 2008 r., Nr DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82, zawierającej wyjaśnienia dotyczące stosowania art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p.. W interpretacji tej wprost stwierdzono, że nie tylko czynsze (opłaty), ale również odsetki za zwłokę od nieterminowych ich wpłat stanowią kategorię przychodów osiąganych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Zgodnie z powyższym. zarówno wpłaty wnoszone przez właścicieli lokali mieszkalnych na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną jak i odsetki z tytułu nieterminowych ich wpłat. stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Naliczanie odsetek za zwłokę przez Wspólnotę ma na celu zdyscyplinowanie lokatorów do terminowego uiszczania wpłat. a tym samym działania w tym zakresie związane są z prawidłowym gospodarowaniem tymi zasobami i ich utrzymaniem.

Właściwy jest więc pogląd Wspólnoty, że osiągnięte dochody z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną wnoszonych przez właścicieli lokali mieszkalnych, są dochodami osiąganymi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Tym samym niewłaściwe jest stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nieuznające dochodu osiągniętego przez Wspólnotę z wyżej wymienionego tytułu, za dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Osiągnięty dochód z powyższego tytułu, jako uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p.).

Zwolnienie to nie obejmuje jednak dochodów uzyskanych z tytułu należnych wpłat (odsetek za zwłokę) od lokali użytkowych. gdyż nie zostały one osiągnięte z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Lokale użytkowe nie stanowią bowiem zasobów mieszkaniowych.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienionej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu. którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl