Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 19 grudnia 2008 r.
Ministerstwo Finansów
DD6/8213/230/MNX/08/PK-621
Wynagrodzenie dla Wspólnoty w postaci ww. odsetek nie stanowi przychodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a ewentualny dochód z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiana Interpretacji Indywidualnej

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 60, z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu, jako częściowo nieprawidłową interpretację indywidualną wydaną w dniu 17 stycznia 2008 r., Nr IP-PB3-423-384/07-4/ER, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w ten sposób, że stwierdza, iż stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy D. w (...), przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2007 r. o udzielnie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w indywidualnej sprawie z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, dotyczącej opodatkowania dochodów uzyskanych z gospodarki mieszkaniowej - w części odnoszącej się do niezaliczenia do zasobów mieszkaniowych odsetek od nieterminowych płatności czynszów - jest nieprawidłowe.

W pozostałej części interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie jest prawidłowa.

Uzasadnienie

We wniosku z dnia 25 października 2007 r. o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, Wspólnota wystąpiła z zapytaniem, dotyczącym opodatkowania przychodów z tytułu: wynajmu części nieruchomości wspólnej, odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności.

Zdaniem Wspólnoty przychody z tytułu wynajmu części nieruchomości wspólnej, odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), wydał w dniu 17 stycznia 2008 r. interpretację indywidualną (Nr IP-PB3-423-3 84/07-4/ER), w której stanowisko Wspólnoty uznał za prawidłowe.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dochód Wspólnoty z tytułu wynajmu części nieruchomości wspólnej, odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności, nie stanowi dochodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W konsekwencji dochód Wspólnoty z tego tytułu, niespelniając warunków określonych w art. 17 ust. 1 pkt 44, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy).

Przez "zasoby mieszkaniowe", o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, rozumie się nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. Do zasobów tych należą zatem, oprócz lokali mieszkalnych, także tego rodzaju pomieszczenia, jak np. garaże, strychy, klatki schodowe, pomieszczenia administracji osiedlowej oraz osiedlowe warsztaty konserwacyjno-remontowe.

Związane z tego rodzaju lokalami, pomieszczeniami i urządzeniami przychody oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychodami tymi są zatem nie tylko czynsze (opłaty), ale także inne przychody związane z tymi zasobami.

Stanowisko takie zaprezentowane zostało w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 5 marca 2008 r., Nr DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82, zawierającej wyjaśnienia dotyczące stosowania art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W interpretacji tej wprost stwierdzono, że nie tylko czynsze (opłaty), ale również odsetki za zwłokę od nieterminowych ich wpłat stanowią kategorię przychodów osiąganych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Źródłem powstania czynszów (opłat) od lokali mieszkalnych, jak i odsetek za zwłokę od nieterminowych ich wpłat, są posiadane przez Wspólnotę zasoby mieszkaniowe. Naliczanie odsetek za zwłokę przez Wspólnotę Mieszkaniową ma na celu zdyscyplinowanie lokatorów do terminowego uiszczania czynszów, a tym samym działania w tym zakresie związane są z prawidłowym gospodarowaniem tymi zasobami i ich utrzymaniem.

Właściwy jest więc pogląd Wspólnoty przedstawiony we wniosku z dnia 25 października 2007 r., że przychód uzyskany z tytułu wynajmu części nieruchomości wspólnej oraz odsetek od lokat bankowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Niewłaściwe jest natomiast stanowisko Wspólnoty, nieuznające odsetki od nieterminowych wpłat należności, za dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Dochód osiągnięty z powyższego tytułu, jako uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części osiągniętej z niegospodarczej działalności Wspólnoty (odsetki od czynszu i funduszu remontowego za lokale mieszkalne), podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy).

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienionej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl