Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 1 czerwca 2015 r.
Ministerstwo Finansów
DD6/033/69A/MNX/10

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, dalej: Ordynacja podatkowa) Minister Finansów zmienia z urzędu, jako nieprawidłową interpretację indywidualną wydaną w dniu 12 marca 2010 r. Nr ITPB3/423-816/09/AM przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w ten sposób, iż stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, dotyczące skutków podatkowych otrzymanej dotacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2009 r. Spółka złożyła wymieniony wyżej wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji podatkowej środków pieniężnych otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie funduszu pożyczkowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest spółką prawa handlowego, w której udziałowcami (98%) są samorządy województwa. Wnioskodawca w dniu 11 grudnia 2009 r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 1 Rozwój i Innowacje w MŚP, Działanie 1.4 Systemowe wspieranie przedsiębiorczości. W ramach powyższej umowy Spółka otrzyma środki na dofinansowanie funduszu, z którego udzielane są pożyczki dla MŚP. Z umowy wynika, że wydatkami kwalifikowanymi w ramach tego projektu są kwoty udzielonych pożyczek.

Wszelkie przychody z tytułu umowy, w tym odsetki bankowe, będą przeznaczone wyłącznie na wsparcie MŚP zgodnie z umową. Nie dotyczy to: środków wypracowanych z wkładu własnego, proporcjonalnie do udziału wkładu własnego w zakresie kosztów kwalifikowanych, wypracowanych zysków, które beneficjent może przeznaczyć na koszty związane z zarządzaniem i administracją projektem zgodnie z Wytycznymi dla beneficjentów w zakresie stosowania pomocy publicznej w ramach OP1 RPO WP, z tym że średniorocznie przez czas trwania projektu nie może to być więcej niż 4% kwoty otrzymanego dofinansowania w przypadku funduszu pożyczkowego, udzielającego wyłącznie pożyczek mikroprzedsiębiorcom.

Z umowy wynika, że jednostka nie może przeznaczyć na finansowanie kosztów innych środków aniżeli część uzyskanych przychodów. Oznacza to, że otrzymany kapitał na fundusz pożyczkowy nie może zostać przeznaczony na pokrycie kosztów, lecz tylko na pożyczki dla MŚP.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania:

1. Czy otrzymana dotacja będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2. Czy wszelkie przychody z tytułu umowy, w tym odsetki, stanowią przychód podatkowy.

3. Czy koszty sfinansowane przychodami uzyskanymi z tytułu umowy będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana dotacja, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy, będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych (do dnia złożenia zapytania Wnioskodawca nie otrzymał żadnej płatności od Instytucji Zarządzającej). Przychody uzyskane z tytułu tej umowy będą stanowiły przychód podatkowy, a tym samym do wydatków sfinansowanych z uzyskanych przychodów nie będzie miał zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego; (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), wydał w dniu 12 marca 2010 r. interpretację indywidualną (Nr ITPB3/423-816/09/AM), w której stanowisko Wnioskodawcy uznał za nieprawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Finansów stanowiska wyrażanego w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 12 marca 2010 r., przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (Nr ITPB3/423-816/09/AM), nie można uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: u.p.d.o.p.), przychodami są m.in. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2009 r. wolne od podatku dochodowego są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Od 1 stycznia 2010 r. wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 17 ust. 1 pkt 53 u.p.d.o.p.).

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Analiza przywołanych przepisów prowadzi do wniosku, że otrzymana dotacja jak i przychody z tytułu umowy stanowią przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.

Otrzymana dotacja podlega zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 u.p.d.o.p. (jeżeli została otrzymana do 31 grudnia 2009 r.) oraz na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 u.p.d.o.p., jeżeli została otrzymana po tym dniu.

Jednocześnie przychody z tytułu umowy, w tym odsetki nie będą korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 47 oraz 53 u.p.d.o.p. W związku z tym, do wydatków sfinansowanych z przychodów z tytułu umowy, które nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 47 oraz 53 u.p.d.o.p., nie ma zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p. Podlegają one zatem, zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl