Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 24 października 2007 r.
Ministerstwo Finansów
DD4-033-0588/IDy/07/1040
Obowiązek podatkowy w Polsce w latach 2005 i 2006 w związku ze zmianą rezydencji podatkowej.

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 16 grudnia 1976 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20),

Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku dotyczącym obowiązku podatkowego w Polsce w latach 2005 i 2006 w związku ze zmianą rezydencji podatkowej.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatniczka od lipca 2004 r. do stycznia 2007 r. przebywała wraz ze swym narzeczonym na terytorium Zjednoczonego Królestwa z zamiarem stałego pobytu.

Podatniczka jest osobą bezdzietną oraz nie posiada na terytorium Polski żadnych nieruchomości.

Po wyjeździe do Zjednoczonego Królestwa Podatniczka rozliczyła się w Polsce z dochodów uzyskanych 2004 r. zarówno w Polsce, jak i Zjednoczonym Królestwie.

Od początku wykonywania pracy na terytorium Zjednoczonego Królestwa Podatniczka uiszczała wszelkie należne podatki i składki w tym na ubezpieczenie społeczne.

Na początku 2006 r. Podatniczka uzyskała status rezydenta Zjednoczonego Królestwa potwierdzony certyfikatem rezydencji.

Do czerwca 2006 r. Podatniczka uczęszczała na kursy języka angielskiego mające jej pomóc w uzyskaniu obywatelstwa brytyjskiego, o które Podatniczka miała zamiar się ubiegać.

W lipcu 2006 r. Podatniczka straciła pracę na terytorium Zjednoczonego Królestwa i nie mogła znaleźć kolejnej. W związku z powyższym Podatniczka w styczniu 2007 r. podjęła decyzje o powrocie do Polski. Jednakże Podatniczka nie wyklucza swojego powrotu do Zjednoczonego Królestwa, wręcz uważa iż jest to bardzo prawdopodobne.

Podatniczka zapytuje, czy w przedstawionym stanie faktycznym można uznać, iż w latach 2005 i 2006 posiadała miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Zjednoczonego Królestwa.

Zdaniem Podatniczki w latach 2005 i 2006 posiadała ona miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Zjednoczonego Królestwa a zatem nie ciąży na niej obowiązek rozliczania się w Polsce z dochodów osiągniętych z tytułu pracy wykonywanej w Zjednoczonym Królestwie w latach 2005 i 2006.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa, zważono co następuje:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 2a ww. ustawy osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy te zgodnie z art. 4a ww. ustawy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

Stosownie do art. 4 ust. 1 umowy z dnia 16 grudnia 1976 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych, określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza - z uwzględnieniem postanowień ustępów 2 i 3 tego artykułu - każdą osobę, która według prawa tego Państwa podlega tam obowiązkowi podatkowemu, z uwagi na jej miejsce zamieszkania, jej miejsce pobytu, siedzibę zarządu albo inne podobne znamiona; określenie to nie obejmuje osoby fizycznej, która podlega opodatkowaniu w tym Umawiającym się Państwie tylko dlatego, że osiąga ona dochód ze źródeł w nim położonych.

Z powyższego wynika, iż definicja "miejsca zamieszkania" odnosi się bezpośrednio do określenia "miejsca zamieszkania" przyjętego w ustawodawstwach wewnętrznych państw będących Stronami umowy i uwzględnia różne formy więzi osobistej z państwem, które we własnym ustawodawstwie ustala podstawę do nieograniczonego obowiązku podatkowego.

W przepisach polskiego prawa podatkowego, obowiązujących do 31 grudnia 2006 r., pojęcie "miejsca zamieszkania" nie zostało zdefiniowane. Definicja miejsca zamieszkania znajduje się w art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Warunek przebywania w danym miejscu ma charakter obiektywny i nie ma problemów dowodowych w wykazaniu, że dana osoba przebywa w danej miejscowości. Zamiar stałego pobytu w określonej miejscowości ma natomiast charakter subiektywny, ponieważ odnosi się do woli danej osoby. Należy jednak zauważyć, iż istnieją kryteria obiektywizujące zamiar stałego pobytu. Uznaje się na przykład, że podatnik wykazuje zamiar stałego pobytu w danej miejscowości jeżeli miejscowość ta stanowi dla niego centrum jego życiowej działalności, ocenianej w aspekcie jego powiązań osobistych i gospodarczych.

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, Minister Finansów stwierdza, iż Podatniczka w latach 2005 i 2006 posiadała w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy, tj. podlegała opodatkowaniu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Minister Finansów informuje, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Odpowiedź nie jest wiążąca dla podatnika, jest natomiast wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 14e § 2, art. 14a § 4 oraz art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Stronie przysługuje zażalenie do Ministra Finansów w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl