DD4-033-0419/ZKK/07/723 - Opodatkowanie dochodu z tytułu pracy badawczej prowadzonej na uniwersytecie w Irlandii.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 sierpnia 2007 r. Ministerstwo Finansów DD4-033-0419/ZKK/07/723 Opodatkowanie dochodu z tytułu pracy badawczej prowadzonej na uniwersytecie w Irlandii.

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 13 listopada 1995 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1996 r. Nr 29, poz. 129 i z 2000 r. Nr 53, poz. 650),

Minister Finansów uznaje stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej interpretacji prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu pracy badawczej prowadzonej na uniwersytecie w Irlandii, za prawidłowe w części dotyczącej zwolnienia tego dochodu w Irlandii, zaś za nieprawidłowe w pozostałej części.

UZASADNIENIE

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Podatniczka ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce. Jest pracownikiem naukowym Politechniki Wrocławskiej, zatrudnionym na etacie adiunkta. Podatniczka wyjeżdża do Irlandii na polecenia swojego polskiego pracodawcy, na ściśle określony czas. Począwszy od dnia 3 kwietnia 2007 r., przez okres trzech miesięcy, Podatniczka będzie zatrudniona na Uniwersytecie Limerick na stanowisku Research Fellow. Celem wyjazdu jest prowadzenie wspólnych polsko-irlandzkich prac badawczych, w tym m.in. udział w przygotowaniu wspólnego projektu badawczego w ramach Europejskiego 7 Programu Ramowego.

Podatniczka informuje, iż prace badawcze nie zostały podjęte dla prywatnej korzyści, są wynikiem współpracy naukowej między zespołami: polskim i irlandzkim.

Podatniczka oświadcza, iż jest to jej pierwszy pobyt w Irlandii.

Zdaniem Podatniczki, dochody osiągane przez nauczyciela akademickiego prowadzącego prace badawcze na uniwersytecie w Irlandii (w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty pierwszego przybycia do Irlandii), są zwolnione od podatku od wynagrodzenia z tytułu prowadzenia tych prac badawczych zarówno w Irlandii jak i w Polsce.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, zważono, co następuje.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 4a ww. ustawy przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

Na podstawie art. 21 ust. 1 polsko-irlandzkiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, profesor lub nauczyciel, który przebywa w jednym z Umawiających się Państw przez okres nieprzekraczający dwóch lat w celu nauczania lub prowadzenia studiów podyplomowych (w tym prac badawczych) w uniwersytecie, w szkole wyższej lub w innym uznanym instytucie badawczym albo w innym zakładzie szkolnictwa wyższego w tym Umawiającym się Państwie i który ma lub miał bezpośrednio przed przybyciem stałe miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, podlega zwolnieniu od podatków w pierwszym Umawiającym się Państwie z tytułu wynagrodzenia za nauczanie lub prace badawcze przez okres nie przekraczający dwóch lat od daty pierwszego przybycia w tym celu do tego Umawiającego się Państwa. Taka osoba będzie uprawniona do skorzystania z przywilejów określonych w tym artykule tylko jeden raz.

W myśl zaś ust. 2 art. 21 ww. umowy, poprzednie postanowienia tego artykułu nie mają zastosowania do wynagrodzenia, jakie otrzymuje profesor lub nauczyciel za prowadzenie prac badawczych, jeżeli takie prace są podejmowane głównie dla prywatnej korzyści określonej osoby lub określonych osób.

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, Minister Finansów stwierdza, iż w przypadku Podatniczki będzie miał zastosowanie przepis art. 21 ust. 1 polsko-irlandzkiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Oznacza to, iż dochód uzyskany przez Podatniczkę z prac badawczych prowadzonych na uniwersytecie w Irlandii przez okres trzech miesięcy, będzie zwolniony z opodatkowania w Irlandii, natomiast w Polsce będzie podlegał opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Minister Finansów informuje, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.

Odpowiedź nie jest wiążąca dla podatnika, jest natomiast wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 14e § 2, art. 14a § 4 oraz art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Stronie przysługuje zażalenie do Ministra Finansów w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl