DD3/066/107/CRS/09/1116, Sposób ustalania wartości darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa. - Pismo wydane przez:... - OpenLEX

DD3/066/107/CRS/09/1116 - Sposób ustalania wartości darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 15 grudnia 2009 r. Ministerstwo Finansów DD3/066/107/CRS/09/1116 Sposób ustalania wartości darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa.

Odpowiadając na wystąpienie z dnia 1 grudnia 2009 r., nr (...) w sprawie sposobu ustalania wartości darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Stosownie do postanowień art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) odliczeniu podlegają darowizny przekazane na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. Nr 106, poz. 681 ze zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi.

Przedmiotem darowizny na cele krwiodawstwa może być zatem oddana bezpłatnie krew, jak również osocze lub inne składniki krwi. Tak należy bowiem rozumieć pojęcie darowizny na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, zgodnie z art. 6 ustawy o publicznej służbie krwi.

Odrębną kwestią jest natomiast ustalenie wartości darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa. W tym zakresie ustawodawca wskazał, że przy ustalaniu wartości darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa - niezależnie od przedmiotu darowizny - podatnik stosuje zawsze przelicznik odpowiadający wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew, określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi.

Tym przepisem jest § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz.U. Nr 263, poz. 2625 ze zm.), który stanowi, że dawcom krwi rzadkich grup przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 130 zł za 1 litr pobranej krwi.

Na tej podstawie osoby, które oddają honorowo krew lub jej składniki (np. osocze, płytki krwi), obliczają kwotę przysługującej im ulgi, stosując ekwiwalent pieniężny w wysokości 130 zł.

Wprowadzenie dla potrzeb omawianego odliczenia jednej stawki ekwiwalentu pieniężnego, niezależnie od przedmiotu darowizny na cele krwiodawstwa, było podyktowane brakiem przepisów, które określałyby wartość wszystkich rodzajów krwi oraz poszczególnych jej składników. Z kolei wprowadzenie unormowań w pełni uwzględniających postanowienia rozporządzenia Ministra Zdrowia byłoby niekorzystne dla podatników. W praktyce oznaczałoby bowiem, że z przedmiotowego odliczenia skorzystaliby wyłącznie dawcy krwi rzadkich grup oraz dawcy, którzy zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom przed pobraniem krwi w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza. W konsekwencji krąg podatników uprawnionych do odliczenia zostałby drastycznie ograniczony. Niewątpliwie byłoby to sprzeczne z celem wprowadzenia przedmiotowego odliczenia, jakim jest zwiększenie zainteresowania podatników honorowym dawstwem krwi.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2010/1/23-24