Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
Odpowiedź na interpelację poselską - 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego po wprowadzeniu systemu e-Podatki.
Ministerstwo Finansów
DD3/0602/35/MCA/14/RD-47054/14

W związku z przekazaną przy piśmie z dnia 30 kwietnia 2014 r. nr SPS-023-26136/14 interpelacją grupy Posłów Pana Józefa Lassoty, Pani Anny Nemś oraz Pani Lidii Gądek, w sprawie możliwości deklarowania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego po wprowadzeniu systemu e-Podatki, uprzejmie informuję.

Prowadzone przez resort finansów prace w ramach Programu e-Podatki nie zmieniają zasad funkcjonowania jednoprocentowego mechanizmu. Nie modyfikują również zasad składania zeznań podatkowych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (oznaczony numerem UD101 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) wprowadza jedynie nowe rozwiązania w zakresie składania niektórych deklaracji podatkowych.

Projekt przewiduje nałożenie obowiązku przesyłania urzędom skarbowym wybranych PIT-ów i CIT-ów (PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-3, PIT-40 oraz CIT-8, IFT-2) wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jedynie w sytuacji gdy liczba podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, dla których istnieje obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40, nie przekracza pięciu, oraz w przekazaniu tych dokumentów nie pośredniczy biuro rachunkowe, możliwe będzie składanie ww. PIT-ów i CIT-ów w formie pisemnej (papierowej).

Wdrożenie tego rozwiązania pozwoli na natychmiastowe gromadzenie w systemach informatycznych administracji podatkowej danych niezbędnych do uruchomienia usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych (PFR) oraz zmniejszy liczbę dokumentów pisemnych (papierowych), jakie w chwili obecnej wpływają do administracji podatkowej i są przez nią przetwarzane.

Usługa PFR będzie przygotowana przez administrację podatkową w oparciu o dane przekazywane przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku. W głównej mierze będzie adresowana do podatników rozliczających się na formularzu PIT-37, czyli do osób fizycznych uzyskujących w roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatników ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegających opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Planuje się, że PFR zostanie zamieszczony na utworzonym koncie podatnika na portalu podatkowym. Podatnik chcąc skorzystać z tej usługi, po zalogowaniu się na swoje konto na portalu, będzie zobowiązany przeanalizować przygotowane przez administrację podatkową wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe i zdecydować, czy tak opracowany dokument akceptuje, czy wprowadza w nim zmiany, np. w zakresie ulg, odliczeń, zwolnień lub złożenia wniosku o przekazanie 1% na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Po uzupełnieniu zeznania podatkowego, poprzez kliknięcie ikonki "wyślij", podatnik dokona przesłania zeznania podatkowego i automatycznie uzyska urzędowe poświadczenie odbioru.

Podkreślenia wymaga, iż korzystanie z usługi PFR ma charakter fakultatywny. Jest prawem podatnika, a nie jego obowiązkiem. Ponadto PFR stanowi wyłącznie rozwiązanie informatyczne, polegające na sporządzaniu propozycji rozliczenia rocznego poprzez wypełnienie niektórych pozycji zeznania podatkowego oraz obliczenie należnego podatku. Udostępnienie przez administrację podatkową omawianej usługi nie pozbawia podatnika możliwości odrzucenia, uzupełnienia lub "skorygowania" przedłożonej propozycji.

O ile zatem w zeznaniu podatkowym składanym w tradycyjny sposób, tj. w formie dokumentu papierowego, czy też w formie dokumentu elektronicznego (z wykorzystaniem lub nie usługi PFR), podatnik stosownie do postanowień art. 45c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, późn. zm.) lub art. 21b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), poda numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej organizacji oraz określi wysokość kwoty na jej rzecz, naczelnik urzędu skarbowego dokona przekazania zadeklarowanej należności, w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie informuję, iż nowy system e-Podatki nie pozbawia podatników prawa do przekazania 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Nie odbiera również prawa do swobodnego wyboru organizacji pożytku publicznego z wykazu uprawnionych organizacji, jaki prowadzi Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Celem nowego sytemu jest ułatwienie podatnikom podatku dochodowego wykonania obowiązków podatkowych. Nowy system nie tylko pomoże w dokonaniu obliczeń, ale także udostępni przekierowanie do pełnego katalogu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do kwot z 1% podatku za dany rok podatkowy, z którego podatnik - według własnego uznania - będzie mógł wybrać dowolną organizację i przekazać jej 1% podatku.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2014/3/15-16