Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 17 października 2008 r.
Ministerstwo Finansów
DD2/033/FUA/KBF/08/PK-688
Obowiązek zapłaty podatku od sprzedanej nieruchomości

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Minister Finansów zmienia, z urzędu, interpretację indywidualną z dnia 5 lutego 2008 r., Nr IPPB2/415-348/07-2/JK, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów na wniosek Pana Roberta R. z dnia 29 października 2007 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od tego podatku przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, gdyż stwierdza jej nieprawidłowość.

Uzasadnienie

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), wydał w dniu 5 lutego 2008 r. w imieniu Ministra Finansów interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego. Interpretacja wydana została na wniosek Pana Roberta R. z dnia 29 października 2007 r. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca wraz z rodziną (żoną i trójką dzieci) był zameldowany na pobyt stały w lokalu mieszkalnym położonym w L. przy ulicy (...) od dnia 3 kwietnia 2001 r. Prawo do lokalu Wnioskodawca otrzymał na podstawie decyzji przydziału osobnej kwatery stałej Nr 196/2001, wydanej w dniu 2 kwietnia 2001 r. przez Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. W dniu 5 kwietnia 2007 r. na podstawie aktu notarialnego Nr (...) Wnioskodawca nabył lokal mieszkalny położony w L. przy ulicy (...) od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Na podstawie aktu notarialnego Nr (...) z dnia 4 października 2007 r. Wnioskodawca sprzedał wyżej opisaną nieruchomość lokalową.

W związku z powyższym Pan Robert R. zadał we wniosku pytanie: "Czy powinienem zapłacić podatek od sprzedanej nieruchomości".

Wnioskodawca wskazał art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przepis prawa podatkowego będący przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W ocenie Wnioskodawcy przychód uzyskany przez niego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość powinien korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, ponieważ został spełniony warunek 12- miesięcznego zameldowania podatnika na pobyt stały w tym lokalu przed datą zbycia.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, na wniosek Pana Roberta R., interpretację indywidualną Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe i stwierdził, że przychody uzyskane z odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego nie są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie został spełniony warunek 12-miesięcznego okresu zameldowania podatnika na pobyt stały w odpłatnie zbytym lokalu mieszkalnym przed datą zbycia. Do tego okresu nie jest bowiem zaliczany okres zameldowania przed dniem nabycia lokalu mieszkalnego.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Stosownie do art. 30e ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest faktycznie osiągnięty dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw, a kosztami, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw ustala się zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast regulacje dotyczące ustalenia kosztów zawiera art. 22 ust. 6c i 6d tej ustawy.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b.

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d.

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

-

jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. Oznacza to, że jeżeli odpłatnie zbyta nieruchomość lokalowa należała do majątku małżonków objętego wspólnością ustawową to warunek zameldowania na pobyt stały w tej nieruchomości przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia dotyczy obojga małżonków.

Zaznaczyć należy, iż rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych (Dz. U. Nr 59, poz. 361) termin do złożenia oświadczenia, określony w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, został przedłużony do dnia 30 kwietnia 2008 r., jeżeli przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych uzyskane zostały przez podatnika w 2007 r., natomiast do 30 kwietnia 2009 r., jeżeli przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych uzyskane zostały w 2008 r.

Ponadto, podkreślenia wymaga fakt, iż zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowych, czy udziału w nieruchomościach gruntowych.

Z uwagi na to, iż małżonkowie Robert i Aleksandra R. byli zameldowani na pobyt stały w lokalu mieszkalnym, położonym w L. przy ulicy (...), od dnia 3 kwietnia 2001 r., należy uznać, że przychody uzyskane z odpłatnego zbycia tego lokalu w dniu 4 października 2007 r. podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w terminie do 30 kwietnia 2008 r. zostało złożone oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z tego zwolnienia w urzędzie, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Natomiast przychody uzyskane z odpłatnego zbycia udziałów we współwłasności działek gruntu związanych z odpłatnie zbytym lokalem mieszkalnym nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym.

W świetle powyższego stanu faktycznego i prawnego należało, z urzędu, zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 29 października 2007 r. i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienionej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl