DD2/033/77/KBF/08/PK-680 - Opodatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 marca 2010 r. Ministerstwo Finansów DD2/033/77/KBF/08/PK-680 Opodatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Minister Finansów zmienia, z urzędu, interpretację indywidualną z dnia 28 listopada 2007 r. Nr IPPB2/415-124/07-2/JK, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów na wniosek Pana Andrzeja O. z dnia 30 sierpnia 2007 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, gdyż stwierdza jej nieprawidłowość.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), wydał w dniu 28 listopada 2007 r. w imieniu Ministra Finansów interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego. Interpretacja wydana została na wniosek Pana Andrzeja O. z dnia 30 sierpnia 2007 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nabył w drodze spadku po zmarłej matce lokal mieszkalny, w którym zameldowany był na pobyt stały od 1963 r. Matka Wnioskodawcy zmarła dnia 30 kwietnia 2007 r. Nabycie lokalu mieszkalnego zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem o nabyciu spadku w całości, które Pan Andrzej O. odebrał w dniu 10 sierpnia 2007 r.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał pytanie: "W jakim terminie dochód ze zbycia lokalu nabytego w drodze spadku będzie wolny od podatku dochodowego - w moim przypadku...".

Wnioskodawca wskazał art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przepis prawa podatkowego będący przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Zdaniem Wnioskodawcy z uwagi na to, iż od 1963 r. jest zameldowany w opisanym we wniosku lokalu mieszkalnym, a więc przez 44 lata, to w przypadku odpłatnego zbycia tego lokalu, na przykład w grudniu 2007 r., będzie mógł skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, na wniosek Pana Andrzeja O., interpretację indywidualną, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe i stwierdził, iż objęty zwolnieniem dwunastomiesięczny okres zameldowania, który jest warunkiem do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, winien być liczony od dnia nabycia budynku lub lokalu mieszkalnego, które powinno nastąpić po dnia 31 grudnia 2006 r. Zameldowanie na pobyt stały przed dniem nabycia, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozostaje bez znaczenia dla zastosowania powołanego zwolnienia przedmiotowego. Do okresu zameldowania nie jest bowiem uwzględniany okres zameldowania przed dniem nabycia budynku lub lokalu. Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, iż zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, nabycie opisanego we wniosku lokalu mieszkalnego nastąpiło z dniem śmierci spadkodawcy, tj. dnia 30 kwietnia 2007 r. W związku z powyższym, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, iż dochód z odpłatnego zbycia nabytego w drodze spadku w dniu 30 kwietnia 2007 r. lokalu mieszkalnego będzie wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli jego sprzedaż nastąpi po dniu 30 kwietnia 2008 r., przy spełnieniu warunków wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), dalej zwanej: ustawą, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Stosownie do art. 30e ust. 1 i 2 ustawy podatek dochodowy od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie (art. 30e ust. 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r.).

Jednakże art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy (w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r.) stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b.

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d.

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

* jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (art. 21 ust. 21 ustawy w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r.).

Zaznaczyć należy, iż rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych (Dz. U. Nr 59, poz. 361) termin do złożenia oświadczenia, określony w art. 21 ust. 21 ustawy, został przedłużony do dnia 30 kwietnia 2008 r., jeżeli przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych uzyskane zostały przez podatnika w 2007 r., natomiast do dnia 30 kwietnia 2009 r., jeżeli przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych uzyskane zostały w 2008 r.

Uwzględniając powyższe, należy stwierdzić, iż stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. o wydanie interpretacji indywidualnej jest prawidłowe. W art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy nie określono bowiem daty, od której należy liczyć okres zameldowania, ani nie uzależniono tego okresu, a tym samym prawa do zwolnienia, od posiadania tytułu własności do budynku lub lokalu. W związku z tym, aby podatnik mógł skorzystać z określonego w powołanym przepisie zwolnienia przedmiotowego, wystarczy, że wykaże, iż w zbywanym budynku lub lokalu mieszkalnym był zameldowany na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia i złoży stosowne oświadczenie we właściwym urzędzie skarbowym.

Z uwagi na to, iż od 1963 r. Pan Andrzej O. jest zameldowany na pobyt stały w opisanym we wniosku lokalu mieszkalnym, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia tego lokalu będzie podlegał zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, pod warunkiem złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do skorzystania z tego zwolnienia w urzędzie, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

W świetle powyższego stanu faktycznego i prawnego należało, z urzędu, zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Niezależnie od powyższego, należy zauważyć, że oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów uzyskanych po dniu 31 grudnia 2008 r. z odpłatnego zbycia budynku lub lokalu mieszkalnego, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., podatnik składa w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie (art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 209, poz. 1316).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl