DD2/033/65/KBF/08/PK-663

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 listopada 2009 r. Ministerstwo Finansów DD2/033/65/KBF/08/PK-663

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia, z urzędu, interpretację indywidualną z dnia 30 listopada 2007 r. Nr ILPB2/415-142/07-2/ES, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w imieniu Ministra Finansów na wniosek Pana M.M. z dnia 4 września 2007 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, gdyż stwierdza jej nieprawidłowość.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 30 listopada 2007 r. w imieniu Ministra Finansów interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Interpretacja wydana została na wniosek Pana M.M. z dnia 4 września 2007 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 19 lipca 2007 r. Wnioskodawca otrzymał od rodziców w drodze darowizny spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, w którym zameldowany jest od sierpnia 2002 r. Pan M.M. zamierza odpłatnie zbyć przedmiotowy lokal mieszkalny.

W związku z tym Wnioskodawca zadał pytanie, od którego momentu rozpoczyna się bieg 12-miesięcznego terminu zameldowania, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Pana M.M. w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym bieg 12-miesięcznego terminu zameldowania rozpoczął się z dniem wejścia w życie powołanego przepisu, tj. z dniem 1 stycznia 2007 r. Ustawodawca nie określił początku biegu tego terminu, lecz wyznaczył "ten okres poprzez wskazanie do kiedy bieg terminu ma się zakończyć (tj. do momentu zbycia)". Ponadto w opinii Wnioskodawcy ustawodawca nie uzależnił biegu tego terminu od momentu nabycia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, na wniosek Pana M.M., interpretację indywidualną Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe i stwierdził, iż do okresu zameldowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie może być uwzględniony okres zameldowania przed dniem 1 stycznia 2007 r. Ponadto okres zameldowania może być liczony najwcześniej od dnia nabycia lokalu mieszkalnego. Tym samym okres zameldowania podatnika na pobyt stały przed dniem nabycia lokalu mieszkalnego pozostaje bez znaczenia dla zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie. W związku z powyższym Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, iż w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym moment rozpoczęcia biegu 12-miesięcznego okresu zameldowania przypada na dzień nabycia na podstawie umowy darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Stosownie do art. 30e ust. 1 i 2 ustawy, podatek dochodowy od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie (art. 30e ust. 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r.).

Jednakże art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy (w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r.) stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b.

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d.

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

* jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (art. 21 ust. 21 ustawy w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r.).

Zaznaczyć należy, iż rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych (Dz. U. Nr 59, poz. 361) termin do złożenia oświadczenia, określony w art. 21 ust. 21 ustawy, został przedłużony do dnia 30 kwietnia 2008 r., jeżeli przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych uzyskane zostały przez podatnika w 2007 r., natomiast do 30 kwietnia 2009 r., jeżeli przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych uzyskane zostały w 2008 r.

Uwzględniając powyższe, podkreślenia wymaga, iż w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy nie określono daty, od której należy liczyć okres zameldowania, ani nie uzależniono tego okresu, a tym samym prawa do zwolnienia, od posiadania tytułu własności do budynku lub lokalu mieszkalnego. W związku z tym, aby podatnik mógł skorzystać z określonego w powołanym przepisie zwolnienia przedmiotowego wystarczy, że wykaże, iż w zbywanym budynku lub lokalu był zameldowany na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia i złoży stosowne oświadczenie we właściwym urzędzie skarbowym w terminie określonym w powołanych przepisach.

Z uwagi na to, iż od sierpnia 2002 r. Pan M.M. był zameldowany na pobyt stały w opisanym we wniosku lokalu mieszkalnym, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu będzie podlegał zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, pod warunkiem złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do skorzystania z tego zwolnienia w urzędzie, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, w terminie określonym w powołanych przepisach.

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego należało, z urzędu, zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość, polegającą na uznaniu, że: " (...) do okresu zameldowania, warunkującego zwolnienie od podatku dochodowego nie może być uwzględniony okres zameldowania przed 1 stycznia 2007 r. Ponadto okres zameldowania może być liczony najwcześniej od dnia nabycia budynku lub lokalu mieszkalnego. Tym samym okres zameldowania podatnika na pobyt stały przed dniem nabycia budynku lub lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy, pozostaje bez znaczenia dla zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych".

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Niezależnie od powyższego, należy zauważyć, że oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów uzyskanych po dniu 31 grudnia 2008 r. z odpłatnego zbycia budynku lub lokalu mieszkalnego, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., podatnik składa w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie (art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 209, poz. 1316).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.).

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl