DD/PB6-033-01282-47/06/PB2/JP - Opodatkowanie w Polsce świadczenia z tytułu niezdolności do pracy wypłacanego z systemu ubezpieczeń społecznych Holandii.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 24 listopada 2006 r. Ministerstwo Finansów DD/PB6-033-01282-47/06/PB2/JP Opodatkowanie w Polsce świadczenia z tytułu niezdolności do pracy wypłacanego z systemu ubezpieczeń społecznych Holandii.

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów z dnia 13 lutego 2002 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2004 r.,

Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej opodatkowania w Polsce świadczenia z tytułu niezdolności do pracy wypłacanego z systemu ubezpieczeń społecznych Holandii.

Uzasadnienie

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Podatnik, mający miejsce zamieszkania w Polsce, jest odbiorcą świadczenia z tytułu niezdolności do pracy wypłacanego z systemu ubezpieczeń społecznych Holandii (tzw. WAO).

Zdaniem Podatnika zgodnie z postanowieniami polsko - holenderskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania z 2002 r. dochody uzyskiwane przez niego ze świadczenia z tytułu niezdolności do pracy są opodatkowane od 2004 r. w państwie, które je wypłaca tj. w Holandii. Ponieważ Podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, dochody uzyskane z tego tytułu podlegają także opodatkowaniu w Polsce. Zdaniem Podatnika w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania należy zastosować metodę proporcjonalnego zaliczenia.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, zważono co następuje.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepis art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 18 ust. 5 polsko - holenderskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania wszelkie emerytury i inne płatności wypłacane według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Umawiającego się Państwa osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie.

Oznacza to, że dochody Podatnika uzyskane ze świadczenia z tytułu niezdolności do pracy wypłacane z systemu ubezpieczeń społecznych Holandii (tzw. WAO), będącego płatnością wypłacaną według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Holandii, mogą być opodatkowane zarówno w Polsce jak i w Holandii.

Jednakże w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania należy zastosować metodę, o której mowa w art. 23 ust. 5 lit. a polsko - holenderskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania (proporcjonalne zaliczenie).

Mając powyższe na uwadze, Minister Finansów postanowił jak w sentencji.

Minister Finansów informuje, że powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Odpowiedź nie jest wiążąca dla podatnika, jest natomiast wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 14e § 2, art. 14a § 4 oraz art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Stronie przysługuje zażalenie do Ministra Finansów w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl