Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 19 stycznia 2015 r.
Komisja Nadzoru Finansowego
DBK/DBK6/7111/1/1/2015
Stosowanie art. 142 ust. 1 prawa bankowego.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z wypełnianiem przez banki obowiązków wynikających z art. 142 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. г., poz. 1376, z późn. zm.) w przypadku wykazania przez bank ujemnego wyniku finansowego wynikającego ze zdarzeń o jednorazowym charakterze, przekazuję poniżej następujące wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 142 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe "w razie powstania straty bilansowej bądź groźby jej nastąpienia albo powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności lub utraty płynności, zarząd banku niezwłocznie zawiadamia o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz przedstawia jej program postępowania naprawczego, zapewniając jego realizację".

Ze względu na niejednokrotnie istotny wpływ zdarzeń jednorazowych na wynik finansowy banku, do których można zaliczyć również potencjalne skutki dyskutowanego aktualnie sposobu księgowego ujęcia opłaty rocznej i opłaty ostrożnościowej przekazywanych do BFG, przekazuję dodatkowe wytyczne w sprawie komunikacji ewentualnych strat wynikających z takich zdarzeń. Informując Komisję Nadzoru Finansowego o stracie lub groźbie jej wystąpienia bank powinien przekazać poniższe informacje:

* opis przyczyn zaistniałej sytuacji,

* ocenę bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej banku w zakresie szczegółowych projekcji obejmujących swym zakresem poszczególne pozycje rachunku wyników, które wykażą, że zdarzenie jednorazowe powodujące stratę nie wpływa negatywnie na dalszą zdolność banku do generowania pozytywnych wyników finansowych co najmniej w perspektywie do końca roku obrachunkowego.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przeanalizuje indywidualnie każdy przypadek wystąpienia w banku ujemnego wyniku finansowego, biorąc pod uwagę między innymi, czy wygenerowana strata ma charakter trwały i czy w perspektywie kolejnych miesięcy bank będzie w stanie osiągać dodatnie wyniki finansowe. Od przedmiotowej oceny uzależnione są dalsze wskazania organu nadzoru wynikające z art. 142 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe.

Opublikowano: M.Pr.Bank. 2015/10/2