Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 12 marca 2014 r.
Opłata skarbowa od kilku stosunków pełnomocnictwa.
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
DB-VI.3130.66.2014

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Prezydent Miasta na podstawie: 13 § 1 pkt 1, art. 14c, art. 14j, art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.),

udziela na wniosek podatnika interpretacji art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.), stwierdzając, że:

w przypadku złożenia do akt sprawy w sądzie lub organie administracji publicznej jednego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa więcej niż jednemu pełnomocnikowi, dającego prawo reprezentowania mocodawcy samodzielnie przez każdego z wymienionych w dokumencie pełnomocników, należna jest opłata skarbowa od każdego stosunku pełnomocnictwa ustanowionego tym dokumentem, której wysokość uzależniona będzie od ilości pełnomocników wymienionych w tym dokumencie.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2014 r. (...) Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej przy ul. (...) złożyła zgodnie z art. 14a w związku z art. 14j Ordynacji podatkowej, wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie.

We wniosku wskazano, że klienci Spółki udzielają pełnomocnictwa do prowadzenia swoich spraw z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym radcom prawnym pracującym w tej spółce. Pełnomocnictwo to jest jednym dokumentem, w którym wymienionych jest kilku pełnomocników uprawnionych do reprezentowania mocodawcy w konkretnej sprawie. W przypadku niemożności reprezentowania mocodawcy przez jednego pełnomocnika zastępuje go drugi pełnomocnik, wymieniony w tym samym dokumencie złożonym już uprzednio w sądzie lub urzędzie.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się z zapytaniem do tutejszego organu podatkowego:

jaka jest wysokość należnej opłaty skarbowej należnej organowi podatkowemu w przypadku, gdy do prowadzenia danej sprawy, przed danym organem administracji publicznej lub sądem, zlokalizowanym na terenie Miasta Bielska-Białej, przystępuje samodzielnie jeden radca prawny (doradca podatkowy lub adwokat), który do akt sprawy przedkłada jeden dokument pełnomocnictwa umocowujący kilka osób (tekst jedn.: dający prawo reprezentowania mocodawcy samodzielnie przez każdego z wymienionych w dokumencie pełnomocników)?

Jednocześnie zgodnie z art. 14 zawarto własne stanowisko w sprawie. Zdaniem Spółki jeżeli w imieniu mocodawcy w określonym postępowaniu faktycznie działa wyłącznie jeden pełnomocnik, to pobiera się tylko jedną opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł, bez względu na liczbę pełnomocników ujawnionych w dokumencie składanym w organie administracji publicznej lub sądzie.

Organ podatkowy nie podziela tego poglądu, gdyż zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej, opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, a opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (art. 6 ustawy o opłacie skarbowej). Załącznik nr 1 ustawy o opłacie skarbowej część IV kol. 2 stanowi, że od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) opłata skarbowa wynosi 17,00 zł.

Powyższe potwierdza, że w obecnym stanie prawnym wysokość opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa uzależniona jest od liczby stosunków pełnomocnictwa wynikających z tego dokumentu i stanowi iloczyn kwoty 17,00 zł i ilości pełnomocników wymienionych w tym dokumencie. Pełnomocnicy których nazwiska widnieją w ogólnym dokumencie pełnomocnictwa, mogą w każdym momencie postępowania przystąpić do niego w zastępstwie pełnomocnika, który pierwszy zgłosił się do sprawy co uzasadnia pobieranie opłaty skarbowej od każdego stosunku pełnomocnictwa wynikającego z tego dokumentu.

Stanowisko to potwierdza także Ministerstwo Finansów w wydanych stanowiskach wspólnych z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Transportu, Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, Ministerstwem Budownictwa, Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego, Ministerstwem Gospodarki, dotyczących stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu wydającego interpretację do usunięcia naruszenia prawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia interpretacji.

Skargę wnosi się w 2 egzemplarzach, za pośrednictwem organu wydającego interpretację, w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (art. 47, art. 52 § 3, art. 53 § 2, art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Opublikowano: bip.um.bielsko.pl