DB-IV-370-23/14 - Warunki, jakie powinno spełniać stanowisko pracy sędziego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 marca 2014 r. Ministerstwo Sprawiedliwości DB-IV-370-23/14 Warunki, jakie powinno spełniać stanowisko pracy sędziego.

Departament Budżetu i Efektywności Finansowej przekazuje zestawienie uzgodnionych z Departamentem Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości warunków, jakie powinno spełniać stanowisko pracy sędziego, jednocześnie informując, że należy dążyć do zapewnienia ww. standardów, w ramach planu finansowego danego Sądu.

Za konieczne należy uznać zapewnienie każdemu sędziemu:

* aktualnych podstawowych aktów prawnych (kodeksów) w formie papierowej,

* komputera z czytnikiem płyt CD i DVD, oprogramowaniem repertoryjno-biurowym, systemem informacji prawnej (posiadającym co najmniej moduły orzeczeń i komentarzy) oraz dostępem do sieci wewnętrzne) - o dobrych parametrach technicznych umożliwiających płynną pracę nawet z jednocześnie uruchomionymi kilkoma z wyżej wskazanych programów,

* pamięci przenośnej USB - szyfrowanej (pendrive),

* dostępu do Internetu z komputera osobistego albo - w wypadku odmiennych założeń polityki bezpieczeństwa - co najmniej jednego komputera w każdym Wydziale z dostępem do Internetu,

* dostępu do drukarki, w miarę możliwości z funkcją druku dwustronnego,

* dostępu do niszczarki,

* dostępu do telefonu (prezesi, wiceprezesi i rzecznicy prasowi powinni posiadać służbowe telefony komórkowe),

* mebli biurowych (co najmniej biurko, krzesło/fotel, szafy aktowe, szafa ubraniowa albo wieszak),

* materiałów biurowych, w tym kalendarza.

W przypadku sędziów pracujących z protokołem elektronicznym za niezbędny uznać należy sprzęt i oprogramowanie niezbędne do tej pracy (w szczególności słuchawki).

Wskazane jest także w miarę możliwości danego Sądu - aby:

* w sieci wewnętrznej prowadzone były przydatne i oszczędzające czas w bieżącej pracy (zarówno sędziów jak i pracowników sądu) listy biegłych, obrońców, pełnomocników, mediatorów etc. zależnie od potrzeb,

* w sieci wewnętrznej możliwy był dostęp do prasy prawniczej,

* sieć wewnętrzna posiadała pocztę,

* sąd posiadał bibliotekę z literaturą fachową,

* w każdym wydziale zapewniony był dostęp do skanera i kserokopiarki,

* każdy wydział posiadał telefon służbowy (w szczególności w wydziałach pełniących dyżury - karnych, rodzinnych, zajmujących się obrotem międzynarodowym),

* pomieszczenia pracy sędziów umiejscowione były w wyodrębnionej części budynku, zabezpieczonej przed dostępem osób nieuprawnionych, a pokoje sędziów były jedno albo dwuosobowe,

* budynek sądu dysponował pomieszczeniem socjalnym.

Ponadto wskazać należy na konieczność spełniania przez stanowiska pracy sędziów wymogów BHP i ergonomii (oświetlenie, olśnienie etc.) vide w szczególności rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973).

Jednocześnie Departament Budżetu i Efektywności Finansowej uprzejmie przypomina, że zakupy objęte zakresem zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wskazania zamawiającej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów ramowych na rzecz sądów powszechnych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 122) powinny być dokonywane na podstawie umów zawartych w ramach zakupów centralnych w sądownictwie powszechnym.

O powyższych ustaleniach należy poinformować Dyrektorów podległych Państwu Sądów.

Opublikowano: LEX nr 323026