DAP/736-110(1)/09/IKo - Podstawa wyliczenia średniej kwoty bazowej, o której mowa w ustawie o funduszu sołeckim oraz podstawa wyliczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 1 czerwca 2009 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji DAP/736-110(1)/09/IKo Podstawa wyliczenia średniej kwoty bazowej, o której mowa w ustawie o funduszu sołeckim oraz podstawa wyliczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

(...) Departament Administracji Publicznej MSWiA informuje, że do obliczenia kwoty bazowej (średniej kwoty bazowej) na rok budżetowy 2010 należy wziąć pod uwagę dochody z roku 2008.

Wniosek taki wynika z analizy całości rozwiązań ustawy, w tym przepisów normujących tryb podejmowania uchwały w sprawie wyodrębnienia środków w budżecie gminy. Analogiczne stanowisko prezentuje Ministerstwo Finansów, które podniosło, że zgodnie z art. 2 ust. 6 ww. ustawy, obliczając średnią kwotę bazową w kraju, bierze się za podstawę wykonane dochody bieżące gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata wykazane w sprawozdaniach budżetowych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W związku z powyższym, do obliczania średniej kwoty bazowej w kraju na rok budżetowy 2010 bierze się pod uwagę wykonane dochody bieżące za rok 2008 wykazane w sprawozdaniach budżetowych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2009 r.

Opublikowano: www.poznan.rio.gov.pl