DA6/4095/NWX/2010/776, Kontrola zarządcza w działach administracji rządowej. - Pismo wydane przez: Ministerstwo Finansów - OpenLEX

DA6/4095/NWX/2010/776 - Kontrola zarządcza w działach administracji rządowej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 29 stycznia 2010 r. Ministerstwo Finansów DA6/4095/NWX/2010/776 Kontrola zarządcza w działach administracji rządowej.

Uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2010 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) wprowadzające obowiązek zapewnienia kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

W związku ze zgłaszanymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zakresu kontroli zarządczej, przedstawiam poniżej informację w tej sprawie.

W myśl przepisów art. 69 ust. 1 ww. ustawy kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych funkcjonuje na dwóch poziomach.

Podstawowym poziomem funkcjonowania kontroli zarządczej w całym sektorze finansów publicznych jest jednostka sektora finansów publicznych (I poziom kontroli zarządczej). Za funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce odpowiedzialny jest jej kierownik.

Ponadto w ramach administracji rządowej i samorządowej powinna funkcjonować kontrola zarządcza odpowiednio na poziomie działu administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego (II poziom kontroli zarządczej). Za funkcjonowanie kontroli zarządczej na tym poziomie odpowiada odpowiednio minister kierujący danym działem administracji rządowej oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa w przypadku samorządu terytorialnego.

Minister jest zatem odpowiedzialny za zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej na obu poziomach: w ministerstwie jako kierownik jednostki oraz w dziale administracji rządowej jako minister kierujący działem.

W ww. ustawie nie przewidziano szczególnych kompetencji dla ministrów w stosunku do kierowników jednostek podległych i nadzorowanych w dziale z tytułu odpowiedzialności za funkcjonowanie kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej. Zadania te powinny być realizowane w ramach i na podstawie kompetencji przyznanych w przepisach odrębnych.

Biorąc pod uwagę definicję kontroli zarządczej określoną w art. 68 ust. 1 ww. ustawy -kontrolę zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogól działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy - kontrolę zarządcza należy wiązać z zarządzaniem jednostką lub grupą jednostek (w przypadku działu), zaś za najistotniejszy jej element należy uznać system wyznaczania celów i zadań oraz monitorowania stopnia ich realizacji.

W związku z tym, kontroli zarządczej nie można utożsamiać i ograniczać do czynności kontrolnych wykonywanych przez pracowników komórek kontroli, mimo że takie podejście bywa łączone z pojęciem "kontroli". Kontrola zarządcza jest systemem bardziej złożonym, który ma za zadanie sprawić, aby jednostka osiągnęła cele przed nią postawione. Przeprowadzanie czynności kontrolnych będzie stanowiło tylko niewielką część systemu kontroli zarządczej, pozwalając częściowo zdiagnozować stan obecny.

Efektywne funkcjonowanie kontroli zarządczej wymaga aktywnego działania ze strony kierownika jednostki i wszystkich osób na stanowiskach kierowniczych, które mają udział w zarządzaniu jednostką - obowiązków i zadań w zakresie kontroli zarządczej nie można przydzielić lub ograniczyć do jednej komórki organizacyjnej.

Istotne wsparcie dla kierownika jednostki w realizowaniu zadań z zakresu kontroli zarządczej powinna stanowić działalność audytu wewnętrznego. Ocena systemu kontroli zarządczej, a także czynności doradcze dokonywane przez audyt wewnętrzny mają wspierać kierownika jednostki w realizacji celów i zadań jednostki.

Ogólne wskazówki, nie stanowiące przepisów prawa powszechnego, dotyczące zasad budowania i oceny systemów kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych zostały określone w Komunikacie Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, który ukazał się w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów nr 15, pozycja nr 84, z 30 grudnia 2009 r. oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl, w zakładce: Bezpieczeństwo Finansowe/Audyt Sektora Finansów Publicznych/Standardy).

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, zwracam się z uprzejmą prośbą o ich upowszechnienie wśród kierowników jednostek podległych i nadzorowanych przez Państwa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl