Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 29 lipca 2004 r.
Świadczenie na rzecz członków stowarzyszenia usług dostępu do sieci internet.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
D2-443/77/2004

Pytanie podatnika

Jaką stawkę VAT należy stosować przy świadczeniu usług polegających na prowadzeniu działań edukacyjno-oświatowych poprzez sieć INTERNET?

Odpowiedź

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.) w odpowiedzi na złożone w dniu 29.06.2004 r. zapytanie - informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco:

Przedmiotowe zapytanie dotyczy stawki podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia na rzecz członków stowarzyszenia usługi dostępu do sieci internet.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, poz. 14 które obejmują:

- usługi na dostęp wydzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy.

W przypadku świadczenia ww. usług na rzecz osób innych, niż wymienione w pozycji 14 załącznika nr 4 do ustawy należy stosować stawkę określoną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT tj. 22 %.

Interpretacji udzielono wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania przedmiotowego pisma.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl