Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 24 czerwca 2004 r.
Prowizja z tytułu sprzedaży usług turystycznych a prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
D-3/4430/40/04

Pytanie podatnika

Czy w przypadku otrzymywania prowizji z tytułu sprzedaży usług turystycznych podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego?

Czy z tytułu ww. czynności podatnik ewidencjonuje w kasie rejestrującej prowizję oraz wartość sprzedaży dokonanej na rzecz i w imieniu organizatorów?

Odpowiedź

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.), w odpowiedzi na złożone w dniu 25 maja 2004 r. zapytanie (uzupełnione w dniu 18 czerwca 2004 r.) informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego dotyczącego zasad opodatkowania usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych oraz zasad ewidencjonowania tych czynności w kasie rejestrującej.

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004 r.) podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5. Przy tym zgodnie z art. 119 ust. 2 wymienionej ustawy przez marżę rozumie się różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że Pani działalność polega na pośrednictwie w sprzedaży usług turystycznych, świadczonych na rzecz i w imieniu organizatorów, za które otrzymuje Pani wynagrodzenie w formie prowizji. Nie występują zatem zdarzenia jakimi są nabycie i odsprzedaż usług turystycznych. W związku z tym nie występuje także marża. Ponieważ nie są spełnione warunki określone w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy podstawą opodatkowania świadczonych przez Panią usług jest prowizja otrzymana od organizatorów imprez turystycznych.

Z uwagi na powyższe jest Pani uprawniona do obniżania podatku należnego i zwrotu różnicy podatku na zasadach określonych w art. 86-88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zasady ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących osoby świadczące między innymi usługi pośrednictwa reguluje rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 108, poz. 948 z późn. zm.).

Zgodnie z § 5 ust. 5 wymienionego rozporządzenia podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo też marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Jest Pani zatem obowiązana do ewidencjonowania w pamięci fiskalnej kasy rejestrującej kwot prowizji uzyskanej z tytułu świadczenia usług pośrednictwa oraz wartość sprzedaży prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników według właściwych stawek podatkowych dla poszczególnych imprez turystycznych.

Informacja udzielona według stanu prawnego na dzień 24 czerwca 2004 r.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl