Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 7 czerwca 2004 r.
Posługiwanie się numerem identyfikacji podatkowej nadanym dla oddziału.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
D-2-443/40/2004

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 10.05.2004 r., znak: L.Dz. 1051/2004 zapytanie uzupełnione pismem z dnia 25.05.2004 r. (data wpływu 26.05.2004 r.) znak: L.dz. 1203/2004 informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego:

Przedmiotowe zapytanie dotyczy posługiwania się przez Zakład Usług Niemedycznych, numerem identyfikacji podatkowej nadanym dla oddziału, w sprawach nie związanych z podatkiem VAT, ale np. podatku dochodowego od osób fizycznych.

Art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, stanowi, iż osoba prawna, której zakłady (oddziały) rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem 1 maja 2004 r. we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki swojego zakładu (oddziału), który przestał być wyodrębnionym podatnikiem - w zakresie, w jakim dotyczą podatku od towarów i usług.

Ponadto zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702 z późn. zmian.), obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają zakłady (oddziały) osób prawnych, płatnicy podatków oraz płatnicy składek ubezpieczeniowych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Zakład Usług Niemedycznych jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, nie posiadającym osobowości prawnej. Do dnia 1 maja 2004 r. był wyodrębnionym podatnikiem podatku VAT, na podstawie decyzji organu podatkowego. Jako podmiot całkowicie samofinansujący się posiada regon. We własnym imieniu zatrudnia pracowników i zaciąga zobowiązania.

Biorąc pod uwagę powyższe, informuję, iż Zakład Usług Niemedycznych, zgodnie z cyt. art. 160 ust. 3 ustawy, z dniem 1 maja 2004 r. przestał być wyodrębnionym podatnikiem podatku VAT i jest zobowiązany we wszelkich sprawach związanych z podatkiem VAT do posługiwania się NIP jednostki macierzystej. Natomiast zgodnie z art. 2 ustawy o zasadach ewidencji (...) w sprawach związanych z wykonywaniem przez oddział funkcji płatnika, jeśli sam wykonuje te funkcje, we własnym imieniu i na własny rachunek, w dalszym ciągu posługuje się NIP oddziału.

Interpretacji udzielono wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania przedmiotowego pisma.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl