Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 6 sierpnia 2013 r.
Podatnik podatku od nieruchomości.
Urząd Miasta w Warszawie
BPE-2-OP/31101/2914/GW/13

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

1. Podstawa prawna interpretacji

Artykuł 14j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.)

2. Rozstrzygnięcie

Po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w Warszawie przy ulicy(...) (zwanej dalej: "Spółdzielnią") z dnia 24 maja 2013 r. (wpływ do organu podatkowego w dniu 31 maja 2013 r.j w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości lokalu użytkowego, do którego spółdzielcze własnościowe prawo przysługuje (...) Zarejestrowany Związek Wyznania (...) w Polsce (dalej: (...) postanawiam uznać stanowisko Spółdzielni za prawidłowe w zakresie obowiązku uiszczania przez Spółdzielnię podatku od nieruchomości za lokal użytkowy, do którego spółdzielcze własnościowe prawo przysługuje (...).

3. Stan faktyczny/zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku

Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółdzielnia jest właścicielem budynku, w którym znajduje się między innymi lokal użytkowy, do którego spółdzielcze własnościowe prawo przysługuje (...). W lokalu tym (...) prowadzi działalność statutową tj. działalność oświatowo - wychowawczą służącą zaspokajaniu potrzeb religijnych lokalnej społeczności Świadków (...). Powyższa działalność nie ma charakteru działalności gospodarczej. Spółdzielnia, jako właściciel przedmiotowego budynku:

- aktualnie opłaca podatek od nieruchomości za przedmiotowy lokal wraz z przypadająca na ten lokal częścią nieruchomości gruntowej w stawce jak dla budynków pozostałych oraz

- obciąża (...) równowartością podatku w comiesięcznych opłatach eksploatacyjnych ponoszonych z tytułu użytkowania przedmiotowego lokalu.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, pytanie Spółdzielni brzmi:

"Czy zgodnym z art. 1b ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 13 ust. 6 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jest uiszczanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową (...) z siedzibą w Warszawie, na rzecz miasta stołecznego Warszawa, podatku od nieruchomości w wysokości uwzględniającej również lokal użytkowy usytuowany w budynku przy ul. _ w Warszawie, do którego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Strażnicy (...)?".

4. Stanowisko wnioskodawcy

Zdaniem Spółdzielni "(...) powyższy stan faktyczny i prawny świadczy o zasadności jej dotychczasowego postępowania, tj. uiszczania na rzecz miasta stołecznego Warszawa podatku od nieruchomości w wysokości uwzględniającej również przedmiotowy lokal użytkowy (...)".

5. Ocena stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym

Stosownie do treści art. 1b ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm., dalej jako "u.p.o.l.") ulgi i zwolnienia podatkowe w zakresie podatków i opłat lokalnych przyznane kościołom i związkom wyznaniowym regulują odrębne ustawy. Natomiast w myśl art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965. z późn. zm.) osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych są zwolnione od opodatkowania i od świadczeń na fundusz gminny i fundusz miejski, od nieruchomości lub ich części, stanowiących własność tych osób lub używanych przez nie na podstawie innego tytułu prawnego na cele niemieszkalne, z wyjątkiem części zajmowanej na wykonywanie działalności gospodarczej.

Przewidziane przepisem art. 13 ust. 6 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania zwolnienie z podatku od nieruchomości ma charakter podmiotowy. Oznacza to, iż aby skorzystać z tego zwolnienia, podmiot uprawniony do tego zwolnienia musi być tożsamy z podatnikiem podatku od nieruchomości za przedmiot opodatkowania korzystający z tego zwolnienia.

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 u.p.o.l.: "Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1)

właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;

2)

posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

3)

użytkownikami wieczystymi gruntów;

4)

posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a)

wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,

b)

jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2."

W stanie faktycznym przestawionym we wniosku o interpretację indywidualną nie występuje tożsamość podatnika ze związkiem wyznaniowym, albowiem podatnikiem podatku od nieruchomości za budynek, w którym usytuowany jest lokal użytkowy zajęty przez (...) na statutową działalność oświatowo - wychowawczą oraz do którego (...) przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (tekst jedn.: ograniczone prawo rzeczowe), będzie Spółdzielnia. Spółdzielnia jest właścicielem przedmiotowego budynku, zatem jej status podatkowy w podatku od nieruchomości wynika z art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. (...) jako uprawiony z spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie posiada statusu podatnika od nieruchomości. Wobec tego zaś, że (...) nie jest w opisanym stanie faktycznym podatnikiem podatku od nieruchomości, nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia przewidzianego przepisem art. 13 ust. 6 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

W związku z powyższym, stanowisko Spółdzielni w zakresie dotyczącym obowiązku uiszczania przez nią podatku od nieruchomości za przedmiotowy lokal według stawek przewidzianych dla budynków pozostałych, jest prawidłowe.

6. Pouczenie

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a."). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (art. 53 § 2 p.p.s.a.). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działalnie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Opublikowano: bip.warszawa.pl