BPE-2-OP/31100/ /GW/07, Zwolnienie z podatku od nieruchomości instytutu badawczo-rozwojowego prowadzącego dodatkowo działalność... - OpenLEX

BPE-2-OP/31100/ /GW/07 - Zwolnienie z podatku od nieruchomości instytutu badawczo-rozwojowego prowadzącego dodatkowo działalność gospodarczą.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 26 listopada 2007 r. Urząd Miasta w Warszawie BPE-2-OP/31100/ /GW/07 Zwolnienie z podatku od nieruchomości instytutu badawczo-rozwojowego prowadzącego dodatkowo działalność gospodarczą.

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14j § 1 w związku z art. 14c oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 27 września 2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

postanawia

potwierdzić stanowisko zawarte we wniosku pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej wymienionej w art. 2 ust. 1-3 ustawy dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 z późn. zm.),

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 27 września 2007 roku (...) (zwany dalej (...)), zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

(...) w swoim wystąpieniu przedstawił następujący stan faktyczny oraz własne stanowisko w sprawie.

"Zgodnie z powyższym przepisem art. 18 ustawy o jednostkach badawczo - rozwojowych oraz art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.), Instytut jest zwolniony od płacenia podatku od nieruchomości z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą. W związku ze zmianą art. 2 ust. 4 ustawy o jednostkach badawczo - rozwojowych ww. ustawą z dnia 5 lipca 2007 r. Instytut prowadzić będzie jako działalność dodatkową działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) w zakresie i formach określonych w statucie Instytutu. Działalnością podstawową Instytutu pozostaje jednak działalność badawczo - rozwojowa, zaś prowadzenie działalności gospodarczej ma charakter sporadyczny i nieregularny. Niemniej jednak działalność ta będzie prowadzona z wykorzystaniem pomieszczeń biurowych i laboratoriów badawczych, w których są również w tym samym czasie prowadzone badania naukowe i prace rozwojowe, a która to działalność podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości. (...) Z racji niewielkich rozmiarów prowadzonej przez Instytut działalności gospodarczej oraz jej sporadycznego charakteru nie jest możliwe oraz ekonomicznie uzasadnione wydzielanie osobnych pomieszczeń wyłącznie dla prowadzenia działalności gospodarczej, a zatem uznać należy, iż Instytut nie dysponuje nieruchomościami zajętymi wyłącznie na działalność gospodarczą, które podlegałyby podatkowi od nieruchomości. W związku z powyższym, naszym zdaniem Instytut nie powinien w ogóle płacić podatku od nieruchomości".

Rozpatrując wniosek Instytutu, organ podatkowy stwierdził, co następuje.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 z późn. zm.), do zadań jednostek badawczo - rozwojowych w szczególności należy:

- prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowywanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie wyników tych prac;

- realizacja zadań związanych z prowadzonymi przez nią badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, określonych w statucie jednostki.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 4 ww. ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo - rozwojowych, jednostki badawczo - rozwojowe mogą prowadzić inną niż określona w ust. 1 pkt 1 działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), w zakresie i formach określonych w statutach tych jednostek. Art. 18 natomiast stanowi, iż jednostka badawczo - rozwojowa jest zwolniona z podatków na zasadach określonych w odrębnych przepisach, przy czym zwolnieniu nie podlega działalność, o której mowa w art. 2 ust. 4 (art. 18 ust. 1 i 2 ww. ustawy).

Przepisy regulujące opodatkowanie podatkiem od nieruchomości (w tym zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe), zostały uregulowane w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Art. 7 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wymienia, wśród zwolnionych, także jednostki badawczo - rozwojowe, przy czym zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą.

Z powyższych przepisów wynika zatem jednoznacznie, iż zwolnienie z podatku od nieruchomości nie dotyczy nieruchomości nawet częściowo zajętej na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż wymieniona w art. 2 ust. 1-3 ww. ustawy o jednostkach badawczo - rozwojowych. Przepisy ww. ustawy, jak również ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie uzależniają zwolnienia od opodatkowania podatkiem od nieruchomości przedmiotów będących podstawa opodatkowania tym podatkiem od częstotliwości dokonywania określonych czynności (w tym przypadku prowadzenia działalności gospodarczej innej niż podstawowa działalność).

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 czerwca 2001 r. sygn. III Rn 109/00: " (...) Sąd Najwyższy (...) stwierdził, iż w zaskarżonym wyroku wyrażona została odpowiednia interpretacja powołanych wyżej przepisów ustawy o jednostkach badawczo - rozwojowych, która (...) umożliwi ukształtowanie się już jednolitego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w tym zakresie (...) Po pierwsze, ze z art. 18 ustawy o jednostkach badawczo - rozwojowych wynika ograniczony zakres zwolnienia podatkowego udzielonego jednostkom badawczo - rozwojowym. Z zasady, zwolnienia (ust. 1 art. 18) została bowiem wyłączona działalność, o której mowa w art. 2 ust. 3 (ust. 2 art. 18 - obecnie zwolnieniu nie podlega działalność, o której mowa w art. 2 ust. 4) Po drugie - w związku z powyższym - o zakresie podlegania jednostek badawczo - rozwojowych obowiązkom podatkowym decyduje rodzaj ich działalności. Jeśli dotyczy ich zadań podstawowych (...) to są one zwolnione od podatków. (...) Po trzecie, mając na uwadze niekwestionowaną zasadę sprawiedliwości podatkowej wyrażającej się w powszechności opodatkowania oraz równości podatkowej - zwolnienia podatkowe należy traktować jako wyjątek wymagający wykładni ścisłej bez rozszerzania ich zakresu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie wynika, jaki rodzaj działalności gospodarczej będzie prowadzony.

Zatem mając na uwadze brzmienie ww. przepisów ustawy o jednostkach badawczo - rozwojowych oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczyć będzie tylko takiej działalności gospodarczej, która wymieniona została w art. 2 ust. 1-3 ustawy o jednostkach badawczo - rozwojowych. Każdy inny rodzaj działalności gospodarczej skutkować będzie powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, i to bez względu na częstotliwość podejmowanych czynności.

Opublikowano: bip.warszawa.pl