Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
Urząd Miesjki w Radomiu
BP.II.310.2.2014

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14c, art. 14j § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) Prezydent Miasta Radomia stwierdza, że stanowisko (...) z siedzibą w Radomiu przy ul. (...) przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 28 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stosowania stawki podatku od nieruchomości od gruntów dzierżawionych (...) w Radomiu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 25 lipca 2014 r. (data wpływu 28 lipca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 8 sierpnia 2014 r. i 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r. i 13 sierpnia 2014 r.) (...) z siedzibą w Radomiu przy ul. (...) zwrócił się do organu podatkowego o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej wysokości stawki podatku od nieruchomości od gruntu dzierżawionego przez spółkę na rzecz (...) w Radomiu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

(...) w Radomiu w dniu 17 grudnia 2013 r. przekształcił się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 69-82 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) o nazwie (...) w Radomiu (...) zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej jest podmiotem leczniczym-przedsiębiorcą, prowadzącym działalność leczniczą poprzez udzielanie świadczeń nieodpłatnych lub odpłatnych zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia. Do zadań podmiotu leczniczego jakim jest (...) należy udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez poszczególne komórki organizacyjne w warunkach stacjonarnych i całodobowych.

(...) w Radomiu jest właścicielem nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. (...). Oprócz głównej działalności, jaką jest działalność lecznicza (...) prowadzi działalność gospodarczą związaną z wynajmowaniem, dzierżawą części pomieszczeń, budynków i gruntów. Z tytułu tych umów pobiera czynsz.

(...) w Radomiu oprócz budynku, dzierżawi (...) w Radomiu grunt o powierzchni 5.344 m2. Z tego tytułu pobiera czynsz dzierżawny oraz od 2014 r. zgodnie z aneksem do umowy, dodatkowo opłatę eksploatacyjną równą kosztom podatku od nieruchomości należnego od wydzierżawionego budynku i gruntów powiększoną o podatek VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy w przypadku gruntów wydzierżawionych (...) w Radomiu, która posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzi działalność polegającą na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w formie organizacyjno-prawnej jako jednostka budżetowa, należy zastosować stawkę podatku w wysokości 0,40 zł od m2 powierzchni, jak dla gruntów pozostałych?

Wnioski Wnioskodawcy:

Zdaniem (...) w Radomiu wobec gruntów należy zastosować stawkę podatku w wysokości 0,40 zł od m2 powierzchni (stawka przewidziana w Uchwale Rady Miejskiej w Radomiu nr 236/2011 dla pozostałych gruntów - ponieważ podobnie jak to jest w przypadku budynku, wydzierżawiony grunt nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarcze), bowiem (...) w Radomiu takiej działalności gospodarczej nie prowadzi. Prowadzi jedynie działalność leczniczą, zgodnie z treścią wpisu do Rejestru Wojewody Mazowieckiego, co wobec braku wyszczególnienia rodzaju takiej działalności w stawkach podatku od nieruchomości gruntowe), statuuje tę działalność w pozycji "pozostałych", określonej w § 1 ust. l uchwały nr 236/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radomia, zważywszy, że grunt ten służy jedynie działalności statutowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Organ podatkowy po przeanalizowaniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska Wnioskodawcy wyjaśnia co następuje:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zast. ust. 3. (...) z siedzibą w Radomiu jak wynika z opisu jest osobą prawną (spółką z o.o.), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:", właścicielem nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. (...) i tym samym podatnikiem podatku od nieruchomości.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej (...) jest podmiotem leczniczym - przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarcze), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Oprócz głównej działalności, jaką jest działalność lecznicza, prowadzi działalność gospodarczą związaną z wynajmowaniem, dzierżawą części pomieszczeń, budynków i gruntów.

Stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, działalność lecznicza jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Natomiast działalność regulowana, zgodnie z art. 5 pkt 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest działalnością gospodarczą, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków określonych przepisami prawa.

W punkcie 3 w ust. 1 w art. 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawarto legalną definicję gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W świetle tego przepisu są to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Działalnością gospodarczą zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 4 wymienionej ustawy jest działalność, o której mowa w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z zast. ust. 2. Działalnością gospodarczą w świetle art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin i złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Natomiast przedsiębiorcą w oparciu o art. 4 ust. 1 ww. ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Tak więc, grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą za wyjątkiem budynków mieszkalnych, nie zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej będą podlegały opodatkowaniu według stawek przewidzianych dla gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że (...) jako podmiot leczniczy jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, a to oznacza, że nieruchomości będące w jego władaniu powinny być opodatkowane stawkami najwyższymi w zakresie gruntów, przewidzianymi w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Stawką najwyższą nie są objęte budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, budynki takie lub ich części podlegają opodatkowaniu niższą, preferencyjną stawką w stosunku do budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innego rodzaju. Wobec przytoczonej wyżej definicji gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez znaczenia pozostaje fakt, że grunty wydzierżawione są innemu podmiotowi leczniczemu - (...) w Radomiu. Wystarczy, że grunty są w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (w omawianym przypadku - (...)).

W przytoczonej wyżej definicji legalnej gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zawarto warunku wykorzystywania tych gruntów na cele związane z działalnością gospodarczą. Jedynym warunkiem zaklasyfikowania gruntów do gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest sam fakt posiadania gruntów przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Reasumując, w przypadku gruntów dzierżawionych (...) w Radomiu, (...) z siedzibą w Radomiu winien zastosować stawkę podatku od nieruchomości przewidzianą dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarcze), tj. 0,83 zł od l m2 powierzchni zgodnie z Uchwałą Nr 236/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 grudnia 2011 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Mając na uwadze powyższe-orzeczono jak w osnowie niniejszej interpretacji.

POUCZENIE

Na niniejszą interpretację przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu ul. Słowackiego 7, po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu, który wydał interpretację, w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach) za pośrednictwem organu, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (art. 53 § 2 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Zgodnie z art. 57 ww. ustawy skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym.

Opublikowano: www.bip.radom.pl