BP/443-42/05 - Świadczenie usług edukacyjnych - zwolnienia od podatku od towarów i usług

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 23 marca 2005 r. Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald BP/443-42/05 Świadczenie usług edukacyjnych - zwolnienia od podatku od towarów i usług

Pytanie podatnika

Czy świadczenie usług sklasyfikowanych w grupowaniu statystycznym PKWiU 80.42.20-00.00 (usługi w zakresie pozostałych form kształcenia) będzie podlegało zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

Odpowiedź

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego, wynika iż podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi edukacyjne, które zgodnie z opinią Ośrodka Interpretacji Standardów Kwalifikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi mieszczą się w grupowaniu statystycznym PKWiU 80.42.20-00.00 - usługi w zakresie pozostałych form kształcenia.

Zdaniem podatnika świadczone usługi będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald wyjaśnia iż w przedmiotowym przypadku będą miały zastosowanie następujące przepisy prawne:

- art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz. 535, z późn. zm.) usługi wymienione wydanych w klasyfikacjach na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych,

- art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz. 535, z późn. zm.) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy,

- poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ("Wykaz usług zwolnionych od podatku") zwalnia się od podatku od towarów i usług w zakresie edukacji sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 80 (ex dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania).

Mając na uwadze przedstawiony przez stronę stan faktyczny oraz treść powołanych wyżej przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. tutejszy organ informuje, że stawka podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług zasadniczo uzależniona jest od klasyfikacji danej usługi do odpowiedniego grupowania w świetle norm statystycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

W związku z powyższym tutejszy organ podatkowy stwierdza, iż usługi świadczone przez podatnika sklasyfikowane w grupowaniu statystycznym PKWiU 80.42.20.00.00 (wchodzące w zakres usług edukacyjnych określonych wyżej cytowanym załącznikiem do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.) będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1.

Mając na uwadze cytowane na wstępie przepisy prawne tutejszy organ podatkowy stwierdza, że stanowisko jednostki wyrażone w niniejszym wniosku jest prawidłowe.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald informuje, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawiony przez pytającego stan faktyczny i zawiera ocenę prawną z uwzględnieniem stanu prawnego na dzień jej sporządzenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl