BON-I-52311-355-2-LK/2013, Sposób i termin wypłaty wynagrodzenia niepełnosprawnemu oraz uzyskania dofinansowania z PFRON. -... - OpenLEX

BON-I-52311-355-2-LK/2013 - Sposób i termin wypłaty wynagrodzenia niepełnosprawnemu oraz uzyskania dofinansowania z PFRON.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 15 października 2013 r. Pełn. Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych BON-I-52311-355-2-LK/2013 Sposób i termin wypłaty wynagrodzenia niepełnosprawnemu oraz uzyskania dofinansowania z PFRON.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, odpowiadając na pismo z 23 sierpnia 2013 r. (bez znaku), przekazane Biuru przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy piśmie z 25 września 2013 r. (WDR/503/39887W/AJ/2013) informuje, że:

Zgodnie z art. 26a ust. 1a1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie przysługuje, jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych.

Stosownie do art. 86 § 3 k.p. obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie. Termin spełnienia świadczenia jest wówczas zachowany, jeżeli pracownik może dysponować zarobkiem w dniu ustalonym jako dzień wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli pracownik może dysponować wynagrodzeniem dopiero po dniu ustalonym jako dzień wypłaty, to dofinansowanie nie przysługuje, choćby rachunek pracodawcy został obciążony przed tą datą.

Wykonanie świadczenia do rąk osoby nieuprawnionej nie powoduje zwolnienia pracodawcy z długu. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu w zakresie prawidłowego charakteru świadczenia co do wypłaty wynagrodzenia za pracę. Jeżeli nie ma to miejsca, to dofinansowanie nie przysługuje.

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2013/9685/5