BON-I-52311-182-2-LK/2014, Utrata prawa do dofinansowania pensji osób niepełnosprawnych w razie korzystania z ulgi w opłacaniu... - OpenLEX

BON-I-52311-182-2-LK/2014 - Utrata prawa do dofinansowania pensji osób niepełnosprawnych w razie korzystania z ulgi w opłacaniu składek na ZUS.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 23 czerwca 2014 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej BON-I-52311-182-2-LK/2014 Utrata prawa do dofinansowania pensji osób niepełnosprawnych w razie korzystania z ulgi w opłacaniu składek na ZUS.

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, odpowiadając na pismo z 2 czerwca 2014 r. (bez znaku) przekazane przez PFRON przy piśmie z 6 czerwca 2014 r. (WDR/503/26726W/MJA/2014), informuje, że:

zgodnie z art. 26a ust. 1a pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcą z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni.

Rozwiązania dotyczące rozkładania na raty i odraczania terminu płatności składek przewidziano w art. 25 i 29 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2013 r., poz. 1442 ze zm.).

Ustalając wpływ zastosowania wspomnianych instrumentów na prawo do dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, należy uwzględnić charakter i przyczyny zastosowania tych instrumentów oraz sposób ustalenia terminów płatności w wyniku ich zastosowania.

Rozłożenie na raty nigdy nie modyfikuje sytuacji pracodawcy na gruncie art. 26a ust. 1a1 ustawy, ponieważ instrument ten stosuje się w odniesieniu do należności, których ustawowy termin płatności już upłynął (a więc uchybienie terminowi ustawowemu miało miejsce), umowne zaś ustalenie nowych terminów płatności rat nie zmienia tej sytuacji.

Natomiast odroczenie terminu płatności z zasady stosowane do terminów, które nie upłynęły, skutkuje tym, że w odniesieniu do składek objętych odroczeniem terminu płatności ustawowy termin płatności składek nie miał zastosowania, a więc tym bardziej mu nie uchybiono. Jeżeli zatem termin odroczony zostanie dotrzymany, to nie dojdzie do uchybienia. Przy ocenie wpływu zastosowania tego instrumentu na prawo do dofinansowania ma ponadto wpływ przesłanka jego zastosowania. Jeżeli odroczenie zastosowano w związku z sytuacją wskazującą na trudną sytuację ekonomiczną wnioskodawcy, to w świetle rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu - ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych - (DzUrz WE L 214 z 9 sierpnia 2008 r., str. 3) dofinansowanie stanowiące pomoc publiczną nie przysługuje (jednak nie z przyczyn określonych w art. 26a ust. 1a1 ustawy). Natomiast w pozostałych przypadkach odroczenie terminu płatności zastosowane przed upływem ustawowego terminu płatności składek nie wyłącza prawa do dofinansowania na gruncie art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy.

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2014/9895/2