BM.ZI.162.60.2018 - Pobieranie opłat za wydanie dyplomu

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 20 grudnia 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego BM.ZI.162.60.2018 Pobieranie opłat za wydanie dyplomu

dziękuję za zainteresowanie reformą nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Cieszy mnie, że skorzystał Pan Rektor z narzędzi oferowanych przez nasz resort, które mają służyć sprawnemu wdrażaniu Konstytucji dla Nauki. Po ponad dwóch latach wspólnych prac nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wchodzimy w najważniejszy etap - czas wdrażania nowego prawa. Przekazuję zatem opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzi na Pańskie pytanie. Jednocześnie zachęcam do dzielenia się ze środowiskiem akademickim uczelni informacjami, które na bieżąco aktualizowane są na stronie www.konstytucjadlanauki.gov.pl.

Odpowiedź na pismo Prorektora ds. studenckich Politechniki Białostockiej z 4 października 2018 r.

Uczelnie zawierają z osobami rozpoczynającymi studia w roku akademickim 2018/2019 umowy na zasadach dotychczasowych. Począwszy od roku akademickiego 2019/2020, uczelnie nie będą miały obowiązku zawierania umów ze studentami.

Skąd to wynika?

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce umowy ze studentami, o których mowa w art. 160a ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym zachowują moc; do umów tych stosuje się przepisy art. 160a tej ustawy. Natomiast zgodnie z ust. 2 tego artykułu, uczelnie zawierają z osobami zaczynającymi studia w roku akademickim 2018/2019 umowy na zasadach dotychczasowych. Oznacza to, że do umów tych ma zastosowanie zarówno art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, jak i przepisy rozporządzenia z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Tym samym, ze studentami rozpoczynającymi naukę w roku akademickim 2018/2019 uczelnia zawiera pisemną umowę, w której wysokość opłat, w tym za wydanie dyplomu ukończenia studiów, była ustalona przez uczelnię na podstawie ww. przepisów dotychczasowych.

Od roku akademickiego 2019/2020 uczelnie nie będą miały obowiązku zawierania umów ze studentami. Natomiast zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 0 szkolnictwie wyższym i nauce uczelnie będą obowiązane do ustalenia opłat pobieranych od studentów oraz ich wysokości przed rozpoczęciem rekrutacji, a także do zamieszczenia informacji w tym zakresie w BIP na swojej stronie podmiotowej. Do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na studia na dany rok akademicki, uczelnia nie będzie mogła zwiększyć wysokości ustalonych dla nich opłat ani wprowadzić nowych opłat (z wyjątkiem zwiększenia opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów oraz za korzystanie z domów studenckich i stołówek studenckich).

Powyższe oznacza, że od roku akademickiego 2019/2020 uczelnie będą mogły pobierać opłaty za dokumenty, których wysokość zostanie określona w rozporządzeniu MNiSW sprawie studiów, wydanym na podstawie art. 81 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym 1 nauce.

Reasumując, zarówno do osób, które rozpoczęły studia przed 1 października 2018 r., jak i do osób, które rozpoczęły kształcenie w roku akademickim 2018/2019 zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Dopiero w stosunku do osób, które rozpoczną studia w roku akademickim 2019/2020 i tych, które podejmą studia w latach następnych, zastosowanie będą miały nowe regulacje prawne.

Podstawa prawna:

* rozporządzenie z dnia 16 września 2016 r., w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. poz. 1554, zpóźn. zm.)

* art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. poz. 2183)

* art. 264 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669)

* art. 80, art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668)

Opublikowano: NB: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego