BM.ZI.162.59.2018 - Wypłata odprawy emerytalnej w przypadku łącznego spełnienia przez nauczyciela warunków

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 20 grudnia 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego BM.ZI.162.59.2018 Wypłata odprawy emerytalnej w przypadku łącznego spełnienia przez nauczyciela warunków

dziękuję za zainteresowanie reformą nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Cieszy mnie, że skorzystał Pan Rektor z narzędzi oferowanych przez nasz resort, które mają służyć sprawnemu wdrażaniu Konstytucji dla Nauki. Po ponad dwóch latach wspólnych prac nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wchodzimy w najważniejszy etap - czas wdrażania nowego prawa. Przekazuję zatem opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzi na Pańskie pytanie. Jednocześnie zachęcam do dzielenia się ze środowiskiem akademickim uczelni informacjami, które na bieżąco aktualizowane są na stronie www.konstytucjadlanauki.gov.pl.

Odpowiedź na list Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z 23 października 2018 r.

Wypłata odprawy emerytalnej winna nastąpić w przypadku łącznego spełnienia przez nauczyciela akademickiego dwóch warunków, tj. nabycia prawa do emerytury oraz rozwiązania stosunku pracy w uczelni w związku z nabyciem tego prawa.

Skąd to wynika?

Zgodnie z treścią art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2005 r- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), nauczyciel akademicki przechodzący na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy ma prawo do jednorazowej odprawy w uczelni stanowiącej jego podstawowe miejsce pracy, w wysokości trzykrotnego wynagrodzenia zasadniczego otrzymanego za ostatni pełny miesiąc zatrudnienia.

Wypłata odprawy emerytalnej winna nastąpić w przypadku łącznego spełnienia przez nauczyciela akademickiego dwóch warunków, tj. nabycia prawa do emerytury i rozpoczęcia wypłaty tych świadczeń oraz rozwiązania stosunku pracy w uczelni. (Por. art. 103a. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który stanowi, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.)

Ponadto, nie ma przeciwskazań do ponownego zatrudnienia w uczelni nauczyciela akademickiego na 1/2 etatu po wypłacie jednorazowej odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Podstawa prawna:

* art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.),

* art. 103a. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1270).

Opublikowano: NB: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego