Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 2 lipca 2007 r.
Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald
BM-436/5/07
Czy podlega opodatkowaniu nabycie praw do spadku po zmarłym w 2007 r. mężu i w jaki sposób ustalić wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych oraz na jakim formularzu należy zgłosić nabycie tego spadku?

Zdaniem wnioskodawczyni nabycie praw do spadku po zmarłym w 2007 r. mężu nie podlega podatkowi w sytuacji, gdy zostanie ono zgłoszone w terminie miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia sądu na obowiązującym druku zawierającym m.in. dane dotyczące wartości rynkowej odziedziczonego majątku.

W przedmiotowej sprawie będą miały zastosowanie następujące przepisy prawne:

-

art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2004 r. poz. 1514 z późn. zm.)

-

art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2004 r. poz. 1514 z późn. zm.)

-

art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2004 r. poz. 1514 z późn. zm.)

-

art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2004 r. poz. 1514 z późn. zm.)

-

art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2004 r. poz. 1514 z późn. zm.)

-

art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2004 r. z późn. zm.)

Mając na uwadze treść powołanych wyżej przepisów tut. organ podatkowy informuje, iż zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego określonego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

W myśl ww. art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ust. 4 obowiązek podatkowy przy nabyciu w drodze dziedziczenia powstaje z chwilą przyjęcia spadku a jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma. Jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

Dodatkowo zauważa się, że przytoczone reguły winno rozpatrywać się łącznie z art. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn zgodnie z którymi zwolnienie określone w art. 4a stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium RP lub na terytorium takiego państwa.

Wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych oraz zakres danych w nim zawartych określa minister właściwy do spraw finansów (art. 4 ust. 5 ustawy) a przepisy art. 8 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowią, że wartość rynkową rzeczy i praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia powstania obowiązku podatkowego

Z przedłożonego przez stronę wniosku wynika, że otwarcie spadku nastąpiło w r. 2007, a spadkobierczyni będąca żoną zmarłego jest w trakcie oczekiwania na prawomocne orzeczenie sądu. Ponadto wnioskodawczyni informuje, że posiada wiedzę o konieczności złożenia w terminie miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia odpowiedniego zgłoszenia podatkowego i podania w nim stosownych danych w tym wartości rynkowej nabytego majątku, jednocześnie wskazując na kłopoty z jej ustaleniem.

Podsumowując przedstawiony stan prawny oraz biorąc pod uwagę opisany przez wnioskodawcę stan faktyczny tutejszy organ podatkowy stwierdza, że w świetle obowiązujących uregulowań nabycie w drodze spadku, zgłoszone naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego w terminie miesiąca od daty uprawomocnienia postanowienia sądu o nabyciu praw do spadku na druku SD-Z1 nie podlega podatkowi od spadków i darowizn, bez względu na wartość otrzymanego spadku.

Tym samym obawy strony dotyczące błędnego określenia wartości masy spadkowej wydają się być nieuzasadnione, gdyż nie skutkują żadnymi konsekwencjami podatkowymi.

W uzupełnieniu powyższego wyjaśnia się, że organ podatkowy, nie kreuje wartości a jedynie ustosunkowuje się do cen określonych przez spadkobierców. Taka konstrukcja uregulowań prawnych powoduje, że urząd wszelkie kroki związane z ustaleniem wartości podejmuje dopiero po wywiązaniu się podatnika z nałożonych na niego obowiązków podatkowych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Grunwald informuje, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawiony przez pytającego stan faktyczny i zawiera ocenę z uwzględnieniem stanu prawnego na dzień jej sporządzenia. Traci swą ważność w przypadku jej zmiany lub uchylenia przez organ odwoławczy oraz w przypadku zmiany stanu faktycznego lub prawnego po jej wydaniu.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl