Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 23 stycznia 2004 r.
Izba Skarbowa w Gdańsku
BI/005/0918/03
Czy wydatek poniesiony przez podatnika w 2003 roku na zakup okapu kuchennego, który nie będzie podłączony do instalacji wentylacyjnej można objąć ulgą remontową?

Stan faktyczny:

Podatnik w r. 2003 zakupił okap kuchenny, który nie został podłączony do instalacji wentylacyjnej, a jego działanie opiera się jedynie na filtrowaniu powietrza - za pomocą filtra metalowego i węglowego - z zanieczyszczeń i zapachów.

Ocena prawna stanu faktycznego:

1.

Stosownie do treści art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

W myśl art. 27a ust. 3 pkt 2 ww. ustawy kwota, o którą zmniejsza się podatek nie może przekroczyć w każdym okresie trzech kolejnych lat, poczynając od dnia 1 stycznia 2003 r. - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - 19% kwoty poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż:

a.

3% kwoty, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2a, obowiązującej w pierwszym roku każdego okresu trzyletniego - jeżeli wydatki dotyczą budynków mieszkalnych lub wpłat na wyo

b.

z tym że w razie zbiegu uprawnień do odliczeń z tytułu wydatków, o których mowa w lit. a) i b), łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć kwoty limitu określonego w lit. a).

Stosownie do treści art. 27a ust. 5 ustawy zmniejszenie podatku na zasadach określonych w ust. 3 pkt 2 i w ust. 4 może być dokonane w roku podatkowym, w którym suma wydatków poniesionych przez podatnika od początku każdego okresu trzyletniego wynosi co najmniej 0,3% kwoty, o której mowa w ust. 2, obowiązującej w pierwszym roku tego okresu (minimalna kwota wydatków w latach 2003-2005 wynosi 567 zł).

W świetle zapisu art. 27a ust. 6 pkt 1 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z tym że wydatki poniesione na cele wymienione w ust. 1 pkt 1 ustala się na podstawie faktury wystawionej przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej - na podstawie dowody tej wpłaty.

Rodzaje wydatków mieszczących się w zakresie ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788).

W myśl postanowień § 1 tego rozporządzenia, za wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, uważa się wydatki poniesione na:

1.

zakup materiałów i urządzeń,

2.

zakup usług obejmujących:

a.

wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu,

b.

transport materiałów i urządzeń,

c.

wykonawstwo robót,

3.

najem sprzętu budowlanego,

4.

opłaty administracyjne i inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów, w związku z robotami określonymi w załącznikach do rozporządzenia.

Załącznik Nr 2 w pkt 2 wskazanego rozporządzenia w wykazie robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego wymienia remont lub modernizację, wymianę lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących m.in. instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Jak wynika z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego, Podatnik poniósł wydatki na zakup okapu kuchennego, który w tym przypadku nie stanowił elementu czy wyposażenia instalacji wentylacyjnej, gdyż nie był do niej podłączony. Tym samym nie spełniał on funkcji wentylacyjnej - polegającej na odprowadzaniu zużytego powietrza i doprowadzaniu świeżego a stanowił jedynie urządzenie AGD filtrujące z zanieczyszczeń i zapachów powietrze znajdujące się w obiegu zamkniętym.

Mając na uwadze powyższe, niewątpliwie należy stwierdzić, iż wydatku poniesionego na zakup okapu kuchennego nie można zakwalifikować do wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, bowiem w tym przypadku nie stanowi on elementu wyposażenia technicznego instalacji wentylacyjnej tego lokalu. Stąd wydatek ten nie podlega odliczeniu od podatku w ramach ulgi remontowo - modernizacyjnej.

Likwidowana od 2004 r. ulga remontowa jest ulgą trzyletnią. Rok 2003 jest pierwszym, z kolejnego trzyletniego okresu. Zatem podatnikom w myśl art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) który stanowi, że: wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., poniesione w latach 2004-2005 podlegają odliczeniu od podatku, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. - zagwarantowano prawa nabyte do odliczeń wydatków z tego tytułu ponoszonych w latach 2002-2005. Oznacza to w praktyce, że aby skorzystać z praw nabytych do ulgi remontowo-modernizacyjnej nie jest konieczne poniesienie pierwszych wydatków z tego tytułu już w 2003 r.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl