Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 9 grudnia 2004 r.
Koszty uzyskania przychodów przy objęciu udziałów w spółce z o.o.
Izba Skarbowa w Gdańsku
BI/005/0764/03

Pytanie podatnika

Czy w przedstawionej sytuacji przy ustaleniu kosztów uzyskania przychodów przy objęciu udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny - w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - mają zastosowanie przepisy art. 22 ust. 1e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiedź

Dnia 27 kwietnia 2001 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez utworzenie 1.350 nowych udziałów o wartości 1.000 zł każdy i pokryciu ich przez dotychczasowego wspólnika wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości.

Stan prawny:

Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym w 2001- opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30, suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów. Pojęcie dochodu zostało zdefiniowane w art. 9 ust. 2 tej ustawy. Zgodnie z treścią tego przepisu - dochód to nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym, z zastrzeżeniami wymienionymi w tym przepisie.

W art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., dla celów podatku dochodowego wymienione zostały poszczególne źródła przychodów, z których dochody (przychody) podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z treścią ust. 7 tego przepisu, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych został zawarty przez ustawodawcę w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Stosownie do treści ustępu 1a tego przepisu, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Jak wynika z treści ust. 2 tego przepisu, przy ustaleniu wartości przychód, o których mowa ust. 1 pkt 9, stosuje się odpowiednio art. 19.

Udziały lub akcje obejmowane w spółkach kapitałowych mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub wkładem niepieniężnym. Wkłady niepieniężne określa się mianem aportu. W przypadku, gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego jest własność nieruchomości konieczne jest zawarcie odrębnej umowy w formie aktu notarialnego między spółką a wspólnikiem dla przeniesienia własności na rzecz spółki. Zgodnie bowiem z treścią art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

W myśl art. 158 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport) umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni - objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W przypadku zatem, gdy przedmiotem aportu nie jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, to wówczas wniesienie aportu powoduje po stronie wnoszącego powstanie obowiązku podatkowego.

Zasady ustalenia kosztu uzyskania przychodu w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji) - zostały określone w art. 22 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, w wysokości:

1. wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne,

2. wartości:

a. nominalnej wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w przypadku gdy zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

b. określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały ob

c. nominalnej wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w przypadku gdy zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

d. określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,

e. określonej zgodnie z art. 22 ust. 1f ustawy, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

f. jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni,

3. faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki.

Z przedstawionego stanu faktycznego w niniejszej sprawie wynika, że przedmiotem wkładu niepieniężnego przy objęciu udziałów w Spółce z o.o., było prawo własności nieruchomości (działek). A zatem przedmiotem opodatkowania z tego tytułu jest dochód, tj. różnica między osiągniętym przychodem, którego wartość należało ustalić według zasad określonych w art. 19, a kosztami jego uzyskania, które należało ustalić według zasad określonych w cyt. art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

Dochód, ustalony w powyższy sposób, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy osiągający dochody z tytułu objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, są obowiązani, na podstawie art. 44 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., wpłacić zaliczki miesięczne, w wysokości 19% dochodu, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali dochód, za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego. W terminie płatności zaliczek podatnicy są obowiązani złożyć do urzędu skarbowego deklarację PIT-13. Po zakończeniu roku podatkowego, dochód uzyskany z tego tytułu podatnicy mają obowiązek wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym wraz z innymi dochodami uzyskanymi w danym roku.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl