Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 października 2004 r.
Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym dofinansowania do wypoczynku emerytów i rencistów.
Izba Skarbowa w Gdańsku
BI/005-0662/04

STAN FAKTYCZNY

Pracodawca zamierza w 2004 r. z funduszu świadczeń socjalnych i funduszu związków zawodowych wypłacić byłym pracownikom przebywającym na emeryturze lub rencie ekwiwalenty pieniężne, stanowiące częściowy zwrot wydatków poniesionych przez nich na wypoczynek (kosztów przejazdu, dopłaty do wczasów).

PYTANIE PŁATNIKA

Czy dofinansowanie do wypoczynku emerytów i rencistów podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

OCENA PRAWNA STANU FAKTYCZNEGO

Stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 - w wysokości 10 proc. należności.

Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z 26 lipca 1991 r. wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Z powyższego zwolnienia wynika, iż nie wszystkie świadczenia pieniężne wypłacane emerytom są wolne od podatku dochodowego, a jedynie te wypłacane w zamian świadczeń rzeczowych, które są ich ekwiwalentem. Ekwiwalent w znaczeniu słownikowym to rzecz równa innej wartością, odpowiednik, równoważnik. Świadczeniami rzeczowymi zaś są świadczenia w naturze (nie w pieniądzu), tj. przykładowo paczki żywieniowe, bilety na imprezy sportowe, kulturalne, oświatowe itp.

W takim rozumieniu wykupienie dla emeryta wczasów oraz biletu kolejowego byłoby również świadczeniem rzeczowym (w naturze). Zatem ekwiwalent pieniężny wypłacony w zamian tych świadczeń będzie korzystał na podstawie powołanego art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z 26 lipca 1991 r. ze zwolnienia od podatku dochodowego do wysokości 2280 zł.

Z przedmiotowego zwolnienia nie korzystają zaś wypłacane emerytom świadczenia pieniężne, które nie są ekwiwalentem (równoważnikiem) świadczeń rzeczowych. W tym przypadku wypłacana ryczałtowo wszystkim emerytom kwota tzw. wczasów pod gruszą, bez względu na fakt, czy emeryci korzystali z zorganizowanego wypoczynku, czy też nie - nie będzie korzystała ze zwolnienia, gdyż nie będzie odpowiednikiem czy równoważnikiem świadczenia rzeczowego, jakim byłyby wykupione przez pracodawcę wczasy.

Wobec powyższego, jeżeli w przedstawionym stanie faktycznym dopłaty do wypoczynku emerytów i rencistów oraz dopłaty do biletów stanowiły ekwiwalent wypłacony w zamian świadczeń rzeczowych (wczasów, biletów kolejowych), będą na podstawie wyżej powołanych przepisów do kwoty 2280 zł korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego. Jeśli zaś dopłaty te wypłacone zostały wszystkim ryczałtowo i nie stanowiły w powyższym znaczeniu równoważnika świadczenia rzeczowego, wówczas na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. będą podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym 10-proc. podatkiem dochodowym.

Opublikowano: www.is.gdansk.pl