Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 października 2004 r.
Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów.
Izba Skarbowa w Gdańsku
BI/005/0653/04

STAN FAKTYCZNY

Podatniczka w 2004 r. odpłatnie zbyła udziały na rzecz spółki w celu ich umorzenia. Udziały te zostały nabyte przez podatniczkę w drodze spadku. Przychód uzyskany przez podatniczkę z tego tytułu był równy wartości tych udziałów w dniu nabycia spadku.

PYTANIE PODATNIKA

Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów nabytych w drodze spadku w związku z ich umorzeniem korzysta na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ze zwolnienia od podatku dochodowego?

OCENA PRAWNA STANU FAKTYCZNEGO

Nabycie udziałów w spółkach mających osobowość prawną w drodze spadku, co do zasady, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, zgodnie z przepisami ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, z późn. zm.). Natomiast do opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu zarówno posiadania, jak i zbycia przedmiotowych udziałów stosuje się przepisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni.

Ponadto - w myśl postanowień art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. - dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym między innymi także dochód z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów.

Na mocy powołanych uregulowań prawnych dochód (przychód) uzyskany przez udziałowca będącego osobą fizyczną z tytułu dobrowolnego zbycia posiadanych udziałów na rzecz spółki w celu ich umorzenia należy kwalifikować do przychodów z kapitałów pieniężnych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r.

Jednakże - zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 50 lit. b) ustawy z 26 lipca 1991 r. - wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku z umorzeniem udziałów lub akcji w spółce mającej osobowość prawną, w tym także z odpłatnym zbyciem udziałów na rzecz spółki w celu ich umorzenia w części stanowiącej koszt nabycia, z pewnymi zastrzeżeniami, a jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny - do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.

Opodatkowaniu podlega zatem ewentualna dodatnia różnica pomiędzy przychodem uzyskanym w związku z umorzeniem udziałów a kosztem ich wcześniejszego objęcia czy nabycia przez udziałowca. Zaś w przypadku nabycia tych udziałów w drodze spadku z opodatkowania zwolniony jest przychód z tytułu umorzenia udziałów do wysokości ich wartości z dnia nabycia spadku. Opodatkowaniu w formie ryczałtu w wysokości 19 proc. podlegała jedynie pozostała kwota przychodu z tytułu umorzenia udziałów - po zastosowaniu art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy z 26 lipca 1991 r.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatniczka w związku z odpłatnym zbyciem na rzecz spółki w celu umorzenia nabytych w drodze spadku udziałów uzyskała przychód równy wartości tych udziałów w dniu nabycia spadku. Mając zatem na uwadze wyżej powołane unormowania prawne, przychód uzyskany przez podatniczkę w 2004 r. z tego tytułu podlegał w całości zwolnieniu od podatku dochodowego.

Opublikowano: www.is.gdansk.pl