Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 października 2004 r.
Ulga z tytułu spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na cel mieszkaniowy.
Izba Skarbowa w Gdańsku
BI/005/0649/04

STAN FAKTYCZNY

Podatniczka w 2000 r. uzyskała pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego. Prace budowlane rozpoczęto w maju 2001 r., zaś zakończenie budowy nastąpiło w styczniu 2004 r. Na tę inwestycję podatniczka w grudniu 2001 r. zaciągnęła kredyt mieszkaniowy, tzn. umowa kredytowa została podpisana w grudniu 2001 r., zaś uruchomienie kredytu nastąpiło w styczniu 2002 r.

PYTANIE PODATNIKA

Czy w przedstawionej sytuacji podatniczce przysługuje ulga z tytułu spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na cel mieszkaniowy?

OCENA PRAWNA STANU FAKTYCZNEGO

Stosownie do treści art. 26b ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej między innymi z: budową budynku mieszkalnego.

Uprawnienie do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, przysługujące od 1 stycznia 2002 r., jest przywilejem, z którego podatnicy mogą skorzystać jedynie w określonych warunkach.

Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych przez ustawodawcę powoduje, że podatnik traci możliwość skorzystania z przedmiotowego odliczenia.

Zasady i warunki dokonywania odliczeń wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego zawiera art. 26b ust. 2-9 ustawy z 26 lipca 1991 r. I tak, zgodnie z treścią art. 26b ust. 2 pkt 1 tej ustawy, odliczenie to stosuje się, jeżeli kredyt został udzielony podatnikowi po 1 stycznia 2002 r. Ponadto - w myśl art. 26b ust. 2 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r.- odliczenie przysługuje, jeżeli zakończenie inwestycji nastąpiło nie wcześniej niż w 2002 r., a inwestycja została zakończona przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że inwestycja mieszkaniowa podatniczki nie została zakończona przed upływem trzech lat, gdyż pozwolenie na budowę uzyskała w 2000 r., zaś zawiadomienie o zakończeniu budowy - w 2004 r. Ponadto kredyt na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych został podatniczce udzielony w 2001 r. Tym samym warunki zakreślone treścią art. 26b ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. nie zostały spełnione.

Mając zatem powyższe na uwadze, podatniczce nie przysługuje ulga z tytułu spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w 2001 r. na cele mieszkaniowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl