Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 12 października 2004 r.
Data powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.
Izba Skarbowa w Gdańsku
BI/005/0625/04

Pytanie podatnika

Czy w świetle obowiązujących przepisów za datę powstania powyższego przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych uważa się datę wystawienia faktury, czy też powyższy przychód należy podzielić i deklarować proporcjonalnie do stopnia wykonania usługi?

Spółka z o.o. zajmuje się świadczeniem usług serwisowych w zakresie pielęgnacji roślin w siedzibie klienta. Wynagrodzenie za świadczone usługi zgodnie z zapisem w umowie płatne jest kwartalnie z góry na podstawie wystawianych przez spółkę faktur VAT (np. faktura wystawiona 07 stycznia 2004 r. dotyczy okresu styczeń-marzec 2004 r.)

Ocena prawna stanu faktycznego:

Stosownie do treści art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z dniem 1 stycznia 2003 r. wprowadzony został przepis art. 12 ust. 3a, w którym ustawodawca określił ściśle datę powstania przychodu z działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 3 tego artykułu. Od 1 stycznia 2004 r. ustawodawca dokonał dalszego doprecyzowania brzmienia tego przepisu stanowiąc, że za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c i 3d dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:

- wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe, lub

- wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub

- otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na podstawie postanowień umowy zawartej przez spółkę z jej kontrahentami, otrzymywane przez nią należności za świadczone usługi serwisowe płatne kwartalnie z góry na podstawie wystawianych faktur VAT.

A zatem w świetle powyższych przepisów, za datę powstania przychodu z tytułu świadczenia przez spółkę usług serwisowych - należy uznać dzień wystawienia faktury, nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym częściowo wykonano tę usługę, czyli 1/3 kwoty otrzymanej za każdy miesiąc wykonanej usługi.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl