BI/005/0452/04 - Opodatkowanie przychodów z tytułu stypendiów oraz nagród wypłacanych zawodnikom i trenerom

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 20 sierpnia 2004 r. Izba Skarbowa w Gdańsku BI/005/0452/04 Opodatkowanie przychodów z tytułu stypendiów oraz nagród wypłacanych zawodnikom i trenerom

STAN FAKTYCZNY

Ośrodek szkolenia piłkarskiego wypłaca zawodnikom (piłkarzom) stypendia oraz nagrody za osiągane wyniki. Nagrody wypłacane są również trenerom zatrudnionym przez ośrodek na umowę o pracę.

PYTANIE PŁATNIKA

Jak w 2004 r. powinno wyglądać opodatkowanie powyższych przychodów?

OCENA PRAWNA STANU FAKTYCZNEGO

Na gruncie przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) przychody z osobiście wykonywanej działalności trenerskiej, z uprawiania sportu oraz stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów - co do zasady - stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. Wyjątek od tej zasady dotyczy otrzymywanych przez trenerów na podstawie umowy o pracę wynagrodzeń i innych świadczeń wypłaconych przez pracodawcę, które stanowią przychody ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej ustawy.

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. do przychodów z działalności wykonywanej osobiście mają zastosowanie 20-proc. koszty uzyskania przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Jeżeli jednak podatnik udowodni, że koszty uzyskania były wyższe niż wynikające z zastosowania powyższej normy procentowej, to zgodnie z art. 22 ust. 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. koszty przyjmuje się w wysokości faktycznie poniesionych, jednak dopiero po upływie roku podatkowego - w zeznaniu rocznym.

Od kwot wypłacanych zawodnikom z tytułu działalności wykonywanej osobiście płatnik powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych według zasad określonych w art. 41.ust. 1 oraz 41.ust. 1a, tj. w wysokości 19 proc. należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b). Poza tym zaliczkę na podatek zmniejsza się o kwotę pobranej przez płatnika - zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym - składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Kwotę pobranej zaliczki na podatek - w myśl art. 42 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. - płatnik przekazuje urzędowi skarbowemu do 20 dnia następnego miesiąca razem ze zbiorczą deklaracją PIT-4. Po zakończeniu roku, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, płatnik omawiane kwoty wykazuje w informacji PIT-8B, zaś podatnik kwoty te uwzględnia w rocznym zeznaniu podatkowym, łącznie z innymi dochodami uzyskanymi w ciągu roku, opodatkowanymi według skali podatkowej.

Na zasadzie wyjątku tylko nagrody wypłacane z tytułu m.in. wygranych w konkursach sportowych (np. za wygranie zawodów) na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają opodatkowaniu w formie zryczałtowanej, w wysokości 10 proc. uzyskanego przychodu (bez pomniejszenia o koszty uzyskania przychodu). W takim wypadku kwotę pobranego zryczałtowanego podatku płatnik powinien przekazać urzędowi skarbowemu do 20 dnia następnego miesiąca razem ze zbiorczą deklaracją PIT-8A. Przychodów opodatkowanych ryczałtem płatnicy nie wykazują w informacji PIT-8B, zaś podatnicy nie wykazują w swych zeznaniach podatkowych. Jeżeli zaś jednorazowa wartość wygranej w konkursie z dziedziny sportu nie przekracza kwoty 760 zł - to wygrana ta na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. nie podlega opodatkowaniu.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane unormowania prawne, zarówno nagrody, jak i stypendia sportowe otrzymywane przez zawodników sportowych za osiągnięcia sportowe stanowią dla nich przychody z działalności wykonywanej osobiście opodatkowane wg powyższych zasad. Wyjątek stanowią jedynie nagrody otrzymywane przez trenerów zatrudnionych na umowę o pracę przez ośrodek szkolenia piłkarskiego, gdyż w tym przypadku stanowią przychody ze stosunku pracy opodatkowane wg zasad ogólnych.

Opublikowano: D.Podatnika 2004/46/9