Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 6 czerwca 1995 r.
Narodowy Bank Polski
BFG/27/95
Ustawa o BFG.

W związku z problemami zgłaszanymi przez banki do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a dotyczącymi trudności interpretacyjnych przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. pozwalam sobie przekazać kilka wyjaśnień, które - mam nadzieję - ułatwią bankom praktyczne wykonywanie zobowiązań wynikających z cytowanej ustawy.

1.Podmiotami objętymi obowiązkowym systemem gwarantowania są wszystkie banki działające na terytorium RP na podstawie ustawy "Prawo bankowe".

2.Do czasu formalnego powstania zrzeszeń regionalnych banków spółdzielczych, o których mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ fundusze ochrony środków gwarantowanych powinny być tworzone w bankach, które obecnie pełnią rolę banków rozliczających.

Analogicznie - za pośrednictwem tych banków powinny być odprowadzone na rzecz BFG obowiązkowe opłaty roczne.

3.Podstawę naliczenia obowiązkowej opłaty rocznej stanowią aktywa bilansowe i zobowiązania pozabilansowe wyrażone w sprawozdaniu B-4 "Współczynnik wypłacalności" - linia kodu 430 kolumna 5.

4.W ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym użyte są sformułowania właściwe dla sposobu ustalania rezerwy obowiązkowej z okresu przed 1 października 1994 r.

Od października 1994 r. rezerwę za miesiąc sprawozdawczy oblicza się na podstawie średniodekadowych stanów depozytów i odprowadza ją do NBP do końca następnego miesiąca.

Zapisy o okresowej aktualizacji poziomu funduszu ochrony środków gwarantowanych w dniach 20 czerwca i 20 grudnia są obecnie niespójne z terminami wymaganymi przez NBP dla odprowadzania rezerwy obowiązkowej. Podstawę aktualizacji funduszu analogicznie jak dla naliczania rezerwy obowiązkowej stanowi suma średniodekadowych stanów: depozytów złotowych (a vista + terminowe) i złotowej równowartości depozytów dewizowych (a vista + terminowe) ustalana odpowiednio za maj i listopad każdego roku.

Przeprowadzana aktualizacja poziomu funduszu zmieniać będzie co pół roku strukturę udziału banków w utworzonym funduszu ochrony środków gwarantowanych będącym w dyspozycji BFG, a w ślad za tym ich partycypację w realizacji zobowiązań gwarantowanych wobec deponentów. Nadmienić należy, że ustawodawca nie wyposażył organów BFG w upoważnienie do rozpatrywania wniosków o prolongatę terminu lub czasowe zawieszenie obowiązku tworzenia funduszy ochrony środków gwarantowanych dla banków znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub z zawieszoną działalnością. Pozytywna decyzja w tym zakresie zmieniałaby bowiem strukturę banków w funduszu oraz ich partycypację w realizowanych gwarancjach.

5.Wszystkim bankom wiele problemów nastręcza realizacja art. 26 ust. 1 ustawy o BFG.

Intencją ustawodawcy było z jednej strony stworzenie możliwości rentownej alokacji środków odpowiadających utworzonym w bankach funduszom, z drugiej zaś, jej ograniczenie do instrumentów pozbawionych ryzyka i odpowiednio płynnych.

Niezręczność użytego w ustawie zapisu odebrała praktycznie bankom możliwość wydzielenia w księgach przedmiotowego funduszu. Jest to spowodowane faktem, że fundusz tworzony jest w złotych i groszach, wspomniane zaś papiery nie posiadają odpowiednich nominałów aby lokować w nich wymagane środki. W tych warunkach Zarząd Funduszu jest zdania, że każdy bank powinien posiadać dla potrzeb funduszu dwa rachunki. Jeden - rachunek środków w NBP (dla gromadzenia kwot, za które nie może nabyć ani papierów skarbowych, ani bonów pieniężnych) oraz drugi - papierów wartościowych. Połączenie tych dwóch rachunków zapewni sprawne działania lokacyjne oraz techniczną obsługę wypłat gwarancyjnych. Z wnioskiem takim w dniu 12 maja br. Zarząd BFG wystąpił do NBP i ma nadzieję na szybkie rozstrzygnięcie tego problemu.

6.Przypominamy, że zarówno z tworzenia funduszu ochrony środków gwarantowanych, jak i obowiązkowej opłaty rocznej zwolnione są - zgodnie z ustawą - jedynie banki spełniające warunki gwarancji tj. po ogłoszeniu przez sąd ich upadłości.

Na wszystkich innych bankach, również tych, które objęte są programami naprawczymi lub decyzją Prezesa NBP mają zawieszoną działalność ciąży obowiązek spełnienia warunków ustawy o BFG.

7.W związku z wymogami aktualizacji w dniu 20 czerwca br. poziomu funduszu ochrony środków gwarantowanych przesyłamy w załączeniu wzór informacji, którą należy przesłać do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do dnia 15 lipca br. Po zebraniu doświadczeń i konsultacjach z bankami został on nieco zmodyfikowany w stosunku do poprzedniego.

8.Prezesów banków: BGŻ, BUG w W., GBPZ we W. oraz GBW w P. prosimy o przekazanie niniejszych informacji właściwym bankom spółdzielczym.

Jednocześnie prosimy o nadesłanie do 15.07.1995 r. zbiorczych informacji o aktualizacji funduszy w rozliczanych bankach.

Nie jest bowiem możliwe ani zbieranie, ani weryfikowanie przez BFG indywidualnych sprawozdań banków spółdzielczych.

Opublikowano: Glosa 1995/8/26