BD-M/436-26/06 - Opodatkowanie zniesienia współwłasności nieruchomości w zamian za spłatę kredytu bankowego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 31 maja 2006 r. Izba Skarbowa w Poznaniu BD-M/436-26/06 Opodatkowanie zniesienia współwłasności nieruchomości w zamian za spłatę kredytu bankowego.

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), z urzędu uchylam w całości postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2006 r. Nr GM/436/1/2006 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie opodatkowania spłaty kredytu i uznaję, iż wskazany wyżej organ podatkowy nie jest właściwy do udzielenia interpretacji w tym zakresie.

Pismem z dnia 04 stycznia 2006 r. przesłanym do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu strona zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia 20 stycznia 2006 r. Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynikało, iż zamierza dokonać zniesienia współwłasności nieruchomości, stanowiącej współwłasność strony i byłego wspólnika spółki cywilnej bez spłat lub dopłat. Nieruchomość ta obciążona jest hipotekami - zwykłą i kaucyjną na rzecz banku w związku z zabezpieczeniem kredytu zaciągniętego przez stronę i byłego wspólnika.

Jednocześnie strona zaznacza, iż dokonując zniesienia współwłasności przedmiotowej nieruchomości na jej rzecz, strona nie przejmuje długu wspólnika wobec banku, gdyż bank nie wyraża na to zgody. Zamierza natomiast zwolnić wspólnika od obowiązku świadczenia na rzecz banku na podstawie umowy zawartej na podstawie art. 392 - Kodeksu cywilnego.

Strona zwróciła się z zapytaniem, czy od opisanej czynności - zniesienia współwłasności nieruchomości winien być naliczony podatek od czynności cywilnoprawnych od odpłatnego zniesienia współwłasności, czy też winien być naliczony podatek od spadków i darowizn oraz czy spłata kredytu przez stronę będzie kwalifikowana jako darowizna na rzecz osoby wspólnika.

Organ podatkowy uznał, iż jest właściwy jedynie w zakresie udzielenia interpretacji odnośnie opodatkowania spłaty kredytu natomiast do rozpatrzenia wniosku w pozostałej części właściwy pozostaje Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim, któremu wniosek strony został przekazany.

Postanowieniem z dnia 24 lutego 2006 r., o którym mowa w sentencji niniejszej decyzji Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, uznał stanowisko przedstawione przez Stronę we wniosku za nieprawidłowe (spłata kredytu, jako darowizna podlega podatkowi od spadków i darowizn) i uznał, iż spłata kredytu stanowi wprawdzie darowiznę, ale darowizna ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, lecz podatkowi od czynności cywilnoprawnych, bowiem opodatkowaniu tym podatkiem poddano umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy w myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 z późn. zm.).

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu analizując przedmiotowe postanowienie zważył, co następuje:

Spłata kredytu w opisanym przez stronę przypadku winna być rozpatrywana, nie jako odrębna czynność cywilnoprawna, ale jako element odpłatności umowy zniesienia współwłasności nieruchomości. W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie brak jest podstaw do odrębnego rozpatrywania tej kwestii. Mając powyższe na uwadze, jak również okoliczność, że organem podatkowym właściwym w sprawie interpretacji zagadnień przedstawionych we wniosku strony w zakresie opodatkowania zniesienia współwłasności nieruchomości jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim, zasadne jest uchylenie z urzędu postanowienia Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu.

W związku z powyższym należało postanowić jak w sentencji decyzji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl